Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 95 Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän aikavälin suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja investoinneista 

TRE:5628/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaosto velvoitti 17.12.2019 § 138 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tekemään Tampereen kaupungin pitkän tähtäimen vedenhankintaa ja investointeja koskevan selvityksen. Selvityksen on toteuttanut suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Afry Oy. Työ tarkastelee kaupungin vedenhankintaa toimitusvarmuuden, veden laadun, ympäristövaikutusten ja taloudellisuuden näkökulmista. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta on yksimielisesti hyväksynyt 27.10 2020 § 102 selvityksen liikelaitoksen pitkän tähtäimen suunnitelmaksi vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista.

Tampere ottaa vetensä neljästä pintavesi- ja viidestä pohjavesilaitoksesta. Näistä merkittävimpiä ovat Kaupinojan ja Ruskon vedenpuhdistuslaitokset, jotka kattavat kapasiteetista lähes 83 prosenttia. Neljästä pintavesilaitoksesta Teiskossa sijaitsevat Kämmenniemi ja Polso ovat niin pieniä kokonaisvolyymin kannalta, että niitä ei ole käsitelty selvityksessä.

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen pitkään jatkuneen saneerauksen odotetaan valmistuvan vuoden 2021 lopussa. Kaupinoja käyttää Näsijärven vettä, kun taas Ruskon vedenpuhdistuslaitos hyödyntää Roineen pintavettä. Vedentuotannon toimintavarmuus perustuu kahteen suureen tuotantolaitokseen, jotka voivat korvata toisensa.

Ruskon pintavesilaitos tulee saneerausikään kymmenen vuoden kuluessa. Selvityksessä on vertailtu Tavasen tekopohjavesihankkeen toteuttamista ja nykyisen Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen saneerausta sekä laajennusta. Tavase-hankkeen investointikustannus on 81,8 milj. euroa, josta Tampereen osuus on 68 milj. euroa (84 prosenttia). Tavase Oy tekee tekopohjavesilaitoksen investoinnit, kun taas siirtolinjojen ja jälkialkaloinnin investoinnit ovat Tampereen Vesi Liikelaitoksen vastuulla. Selvityksen mukaan Ruskon nykyisen pintavesilaitoksen saneeraaminen on ensivaiheessa edullisempaa. Sen arvioitu kustannus olisi 59, 4 milj. euroa, mutta korkeammat käyttökustannukset ja kalliimmat tulevat saneerauskustannukset tekevät siitä Tavasea kalliimman. Ruskon investoinnit tekisi Tampereen Vesi Liikelaitos.

Selvityksen mukaan vesikuution elinkaarikustannusten hinta sadan vuoden toiminta-ajalle olisi Tampereelle Tavasen vaihtoehdossa noin 0,20 euroa/m3 ja Ruskon pintavesilaitoksen kehittämisessä noin 0,42 euroa/m3.

Selvityksessä todetaan, että tekopohjaveden valmistus on toimintavarmempaa kuin pintaveden käyttö veden valmistuksessa. Lisäksi tekopohjaveden valmistus arvioidaan ympäristöystävällisemmäksi vaihtoehdoksi kuin Ruskon vaihtoehto, koska esimerkiksi Ruskon hiilijalanjälki 4 844 tCO2e vuodessa on lähes seitsenkertainen tekopohjavesivaihtoehtoon verrattuna. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Tampereen asukaskohtaiset päästöt olivat vuonna 2018 3,5 tCO2e eli Ruskon päästöt vastaavat runsaan tuhannen tamperelaisen vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä.

Tekopohjavesihankkeen vahvuudeksi luetaan tuotetun veden tasalaatuisuus. Selvityksen riskikartoituksen mukaan tekopohjaveden puhdistusprosessi on vähemmän altis raakaveden likaantumiselle, kuten öljyonnettomuudelle tai ydinlaskeumalle ja mahdollisille ilmastonmuutoksesta johtuville laatumuutoksille. Riskienhallinnan näkökulmasta selvitys kertoo, että tekopohjavesilaitoksen toiminta on vähemmän riskinen kuin pintavesilaitoksen. 

Tekopohjavesihankkeen vesiluvan saanti on ollut monimutkaista ja kestänyt pitkään. Sillä perusteella selvitys nostaa Tavasen merkittävimmäksi riskiksi hankkeen varsinaisen toteuttamisen, johon liittyviä riskejä on enemmän kuin pintavesivaihtoehdossa. Riskienhallinnan ja varautumisen kannalta on hyvä, että Tampereen seudun vedenhankintaa voidaan tarpeen vaatiessa kehittää myös nykyiseen pintaveteen turvautuen. Ruskon pintavesilaitoksen saneerauksen suurimpina riskeinä nähdään rakentamisen aikana tulevat yllätykset sekä hankkeen aikatauluun, kustannuksiin, nykyiseen vedentuotantoon ja laatuun liittyvät riskit.

Selvityksen yhteenvetona onkin, että tekopohjavesihanke on taloudellinen ja ympäristöystävällinen tapa toteuttaa Tampereen ja koko seudun vedenhankintaa. Hanke tukee osaltaan myös Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän aikavälin suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Salosen esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Esteellisyys

  • Todettiin, että rahoituspäällikkö Janne Salonen ja toimitusjohtaja Petri Jokela ovat hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella esteellisiä Tavasea koskevien asioiden käsittelyyn. Salonen ja Jokela poistuivat kokouksesta Tavasea koskevien asioiden käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Åf Pöyry AB:n Suomen vesiliiketoiminnan johtaja Reijo Kuivamäelle sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Petri Jokelalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Viestintäpäällikkö Raija Lindell poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Pormestari Lauri Lyly poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)