Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 96 Tampereen kaupungin osallistuminen Tavase Oy:n osakeantiin 

TRE:5621/02.04.00/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.10.2020 päätti omistajille suunnatusta kaksivaiheisesta osakeannista. Yhtiön tarkoituksena on kerätä 1 207 430 euroa uutta pääomaa yrityksen toimintaa varten. Annista Tampereen osuus on 959 315 euroa. Tavase Oy:n ylläpitämän osakasrekisterin mukaan yhtiön omistus jakautuu tällä hetkellä (pyöristetyin luvuin): Tampere 79,4 prosenttia, Akaa 8,7 prosenttia, Kangasala 8,4 prosenttia, Lempäälä 2,6 prosenttia ja Vesilahti 0,9 prosenttia.

Annin ensimmäisen vaiheen merkintäaika on 16.10.2020 - 31.12.2020 ja toisen 1.8.2020 - 31.10.2021. Ensimmäisen vaiheen merkinnät on maksettava viimeistään 28.2.2021 ja toisen vaiheen 30.11.2021. Tampereelle tarjotaan merkittäväksi yhteensä 27 409 osaketta. Annissa yhden osakkeen merkintähinta on 35 euroa.

Yhtiön toimitusjohtajan Petri Jokelan 25.9.2020 antaman selonteon mukaan antivarat on tarkoitus käyttää yhtiön toiminnan turvaamiseen ja lainvoimaisen toimilupapäätöksen hankkimiseen viiden vuoden ajanjaksolla vuosina 2021-2025. Selonteon mukaan antivaroista 0,3 milj. euroa käytetään yhtiön luotollisen pankkitilin (Tampereen kaupungin konsernitili) limiitin takaisinmaksuun, lainvoimaisen lupapäätöksen hankintaan 0,3 milj. euroa, yhtiön hallinnon ylläpitämiseen 0,5 milj. euroa ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen tehtävään kustannusarvion päivitykseen 0,1 milj. euroa. Lupapäätöksen hankkimiseen käytettävät varat on laskettu kolmelle vuodelle niin, että kunakin vuonna lupaprosessiin arvioidaan kuluvaksi noin 0,1 milj. euroa. Hallintoon, kuten palkkoihin ja lainanhoitoon on arvioitu käytettäväksi niin ikään 0,1 milj. euroa vuodessa viiden vuoden aikana. Yhtiön palveluksessa on yksi henkilö ja huomattava osa lupaprosessiin kohdennettavista varoista kuluu asiantuntijapalveluiden hankkimiseen.

Konsernijaosto käsitteli Tavasen tilannetta 10.3.2020 § 25 ja hyväksyi periaatetasolla yhtiön tilapäisen luototuksen. Tuolloin konsernijaosto velvoitti Tavase Oy:n aloittamaan valmistelut kaikkia osakkaita tasapuolisesti kohtelevan pitkäaikaisen rahoitusratkaisun toteuttamiseksi, sillä Tampere ei yksin voi kantaa rahoitusvastuuta kestävällä tavalla. Tampereen rahoitus- ja liiketoimintajohtajan 20.3.2020 tekemällä viranhaltijapäätöksellä Tavase Oy:n konsernitilin luottolimiittiä korotettiin 300 000 eurolla määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka.

Tavasen edellinen osakeanti päättyi 31.1.2019. Vuosille 2017-2019 ajoittuneella kaksivaiheisella antikierroksella yhtiö keräsi yhteensä 0,7 milj. euroa. Yhtiön kaikki osakkaat maksoivat annin merkintäosuutensa täysimääräisesti. Viimeinen suoritus tuli 8.1.2020, kun Kangasalan merkintäpäätös sai lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Tavasen tilikauden 2019 tulos oli 62 276 euroa tappiollinen. Yhtiöllä ei ollut varsinaista liiketoimintaa, eikä sillä sen takia ollut yhtään liikevaihtoa. Yhtiön oma pääoma oli 1,54 milj. euroa. Vieras pääoma oli 6,2 milj. euroa, joka oli käytännössä velka Tampereen konsernitililtä.

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeelle on myönnetty vesilain mukaiset luvat. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 13.12.2019 tekemällään päätöksellä Tavaselle vesilain mukaisen luvan Kangasalan tuotantoalueille ja Pälkäneen tuotantoalueelle 4.6.2020. Lupapäätöksistä on valitettu ja yhtiö odottaa lainvoimaisia ratkaisuja 2-3 vuoden kuluttua.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011 § 614 mm., että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös. Linjausta ei ole tämän jälkeen muutettu, ja valtuusto on sittemmin useassa talousarviossa asettanut yhtiölle tavoitteeksi lupavaiheen loppuunsaattamisen. Osakeannin toteuttaminen auttaa Tampereen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Vuoden 2020 talousarviossa kaupungin yhteisiin eriin on varattu 2,0 milj. euroa osakkeisiin ja osuuksiin kaupunginhallituksen käyttöön sen erillisten päätösten mukaan. Tästä summasta on 0,75 milj. euroa käytetty Hiedanranta Ky:n yhtiöpanokseen ja 0,4 milj. euroa Tullinkulman Työterveys Oy:n lainan konvertointiin svop-sijoitukseksi, sekä varattu 0,2 milj. euroa Suomi-rata Oy:n osakepääoman merkitsemiseen. Jäljellä on noin 0,7 milj. euroa. Hiedanranta Ky:n yhtiöpanoksen vuonna 2020 toteutuvan palautuksen jälkeen investointivarausta on vapaana noin 1,45 milj. euroa.

Kaikkien Tavasen annissa olevien 27 409 osakkeen merkintä tapahtuu vuonna 2020 ja merkintähinta yhteensä 959 315 euroa voidaan maksaa kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeantiin merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 27 409 kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 959 315 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Päätös

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 13 704 kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 479 640 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Salosen esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Esteellisyys

  • Todettiin, että rahoituspäällikkö Janne Salonen on hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella esteellinen asian käsittelyyn. Salonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Viestintäpäällikkö Raija Lindell palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pormestari Lauri Lyly palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

"Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 13 704 kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 479 640 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Sinikka Torkkola ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Sanna Kareinen, Jukka Männikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)