Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 27 Edustajien nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2021 

TRE:1660/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry pyytää 27.2.2020 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi edustajaa, puheenjohtajan ja jäsenen, Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi 2021.

Yhdistyksen sääntöjen 13 §:n 1 mom. mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Yksi jäsenistä on pyrittävä valitsemaan Tampereen kaupungin, kaksi Tampereen yliopiston, yksi Tampereen ammattikorkeakoulun, yksi Poliisiammattikorkeakoulun ja neljä muiden kuntien yhteisesti nimeämistä ehdokkaista. Kaupunkia pyydetään nimeämään puheenjohtaja ja jäsen.

Tampereen kaupungin nimeäminä edustajina kuluvana vuonna ovat olleet Riitta Ollila (puheenjohtaja) ja Harri Airaksinen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupungin edustajiksi Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2021 nimetään puheenjohtajaksi Riitta Ollila ja jäseneksi Harri Airaksinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetyt, Ritva Ojalehto/Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Arto Vuojolainen, Janne Salonen 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.