Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 23 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2019 

TRE:1665/00.05.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen on tilikaudelta laadittavassa toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten konsernivalvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja.

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta lainsäädännön ja konserniohjeen mukaisesti. Konsernijohdon tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Tampereen kaupunki seuraa omistajana tytäryhteisöille asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja säännöllisesti. Yhtiöiden johtoa tavataan tilivuoden aikana omistajakeskusteluissa, minkä lisäksi useiden yhtiöiden toimintaa arvioidaan konsernijaoston käsittelemissä yhtiökohtaisissa tilannekatsauksissa. Merkittävien konserniyhtiöiden talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle talousraporttien yhteydessä ja omistajaohjaus laatii vuosittain laajan  analyysiraportin Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)