Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 25 Tavase Oy:n rahoitustilanne ja tilapäinen rahoitusratkaisu 

TRE:1351/02.04.00/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tavase Oy on toimittanut kaupungille liitteenä olevan kirjeen, jossa yhtiön hallitus ilmaisee huolen yhtiön rahojen riittävyydestä ja pyytää Tampereen kaupunkia yhtiön suurimpana osakkaana myöntämään korotusta 300 000 euroa yhtiön luotolliseen tiliin. 

Yhtiön tilannetta kuvataan kirjeessä. Tekopohjavesilaitos on saanut vesilain mukaisen luvan laitoksen rakentamiseksi Kangasalan alueelle ja yhtiö on tekemiensä tarkennusten jälkeen jättänyt lupahakemuksen myös Pälkäneen aluetta koskien. Liitteen kirjeessä yhtiö kuvaa syitä, mihin rahoitusta tarvitaan edelleen ja aikataulua ajalle, johon rahoitusta tarvitaan. 

Ilman uutta rahoitusta on selvää, että yhtiö ei kykene hankkimaan tarvittavia asiantuntijatöitä eikä lupavaihetta voi viedä päätökseen.

Tavase Oy:n luottolimiitin määrä on ollut vuodesta 2015 alkaen 6,245 milj. euroa, lukuun ottamatta loppuvuonna 2017 tehtyä noin puolen vuoden määräikaista 100 000 euron korotusta. Luoton määrä on 1.6.2018 alkaen ollut jälleen 6,245 milj. euroa. Verotuksellisista syistä johtuen aiemmin suunniteltua noin 5,76 milj. euron suuruista laina-akordia ei ole ollut järkevää toteuttaa. Vuonna 2018 toteutetulla 0,7 milj. euron suuruisella osakeannilla on rahoitettu yhtiön kuluja 2018, 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana, eikä näistä varoista ole jäänyt mitään lainojen lyhennykseen. 

Tampere ei kuitenkaan ole yhtiön ainoa osakas ja rahoitusvastuun kantaminen yksin ei ole osakeyhtiömuotoisen toiminnan hengen mukaista. Mikäli luottolimiittiä tilapäisesti toiminnan turvaamiseksi korotetaan, on yhtiön hallituksen samalla aloitettava välittömät valmistelut esimerkiksi osakeannin järjestämiseksi ja siten osakkaita tasapuolisesti kohtelevan ja pitkäaikaisen rahoituksen varmistamiseksi.  

Hallintosäännön mukaan konsernijohtaja päättää konsernitilin luottolimiiteistä, mutta tämä päätösvalta on delegoitu konsernihallinnon toimintasäännöllä liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle. Koska Tavase Oy:n toimintaan ja tulevaisuuteen liittyy paljon poliittisia arvoja ja voimakkaita näkemyksiä, on Tavase Oy:n rahoitustilanne ja -suunnitelma syytä käsitellä poliittisessa toimielimessä. 

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011 § 614 mm., että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja että lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös. Linjausta ei ole tämän jälkeen muutettu ja valtuusto on useassa talousarviossa asettanut yhtiölle tavoitteeksi lupavaiheen loppuunsaattamisen. Konsernijaosto päätti 8.10.2019 § 117 esittää kaupunkiseudun kunnille seudullista vesihuoltoa koskevan selvityksen käynnistämistä. Konsernijaosto päätti lisäksi 17.12.2019 § 138, että Tampereen Vesi Liikelaitosta pyydetään laatimaan kesään 2020 mennessä pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista siten, että Tavase Oy toteutuu ja siten, että Tavase Oy ei toteudu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tavase Oy:n rahoitustilanne merkitään tiedoksi.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan esittämä tilapäinen rahoitusratkaisu hyväksytään ja Tavase Oy:n hallitus velvoitetaan aloittamaan osakkaita tasapuolisesti kohtelevan pitkäaikaisen rahoitusratkaisun haku.

Tavase Oy:n tilannetta arvioidaan uudelleen sen jälkeen kun Tampereen Vesi liikelaitoksen selvitys vesiliiketoiminnan järjestämisestä on tehty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Tavase Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.