Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 12.11.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 126 Tampereen kaupungin ja Tampereen Infra Oy:n välisen liiketoiminnan kauppakirjan hyväksyminen 

TRE:280/00.01.03/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella ja talousarviolla. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle rajapintaselvityksen vaihtoehto 0+ mukaisesti ja Infra Oy:lle keskitetään kunnossapito- ja paikkatietopalvelut vaihtoehto 1 mukaisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualue tilaa rakentamispalveluita perustettavalta Infra Oy:ltä ja ulkoisilta markkinoilta siten, että Infra Oy:n resurssit hyödynnetään kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ensimmäisen viiden vuoden aikana rakentamispalveluita koskeva tilausten määrä Infra Oy:ltä on vähintään 10,0 milj. euroa vuodessa. Lisäksi rakentamispalveluita koskeva siirtyvän henkilöstön määrä arvioidaan vielä uudelleen.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2020. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan toivomusponnen:

Henkilöstön etu, hyvinvointi ja tiedonsaanti turvataan koko yhtiöittämisprosessin ajan sekä tulevassa yhtiössä.

Kokouskäsittely

Janika Kunnari teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Henkilöstön etu, hyvinvointi ja tiedonsaanti turvataan koko yhtiöittämisprosessin ajan sekä tulevassa yhtiössä.

Ari Wigelius, Lassi Kaleva, Ulla-Leena Alppi, Matti Höyssä, Aila Dündar-Järvinen, Sinikka Torkkola ja Anne Liimola kannattivat Kunnarin toivomusponsiehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginhallituksen ehdotukseen ei ole tehty muutosehdotusta se on tullut valtuuston päätökseksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Kunnarin tekemä toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska toivomusponsiehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 § 91 Tampereen Infra liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja Tampereen Infra Oy:n perustamisesta ja Infra liikelaitoksen liiketoiminnan myynnistä perustettavalle yhtiölle.

Valtuuston päätöksen jälkeen kaupunki on perustanut Tampereen Infra Oy -nimisen osakeyhtiön. Kaupunki omistaa yhtiön kokonaan. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin ja käynnistänyt toiminnan organisoinnin. Tärkeimpänä tehtävänä on liiketoiminnan siirto kaupungilta yhtiölle 1.1.2020 alkaen.

Liiketoiminnan kaupakirjalla myydään valtuuston päätöksen mukaisesti Tampereen Infra Liikelaitoksen toiminta velattomana kauppahinnalla Tampereen Infra Oy:lle. Kauppasumma muodostuu alhaiseksi, koska yhtiölle siirtyy merkittävä määrä muun muassa lomapalkkavastuita verrattuna kaupassa yhtiölle siirtyvään omaisuuteen.

Rahana maksettava kauppahinta saadaan, kun liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennetään siirtyvien vastuiden määrällä. 

Kauppakirjan liitteet saattavat tarkentua ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin ja Tampereen Infra Oy:n välinen Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan myyntiin liittyvä kauppakirja hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään kauppakirjaan vähäisiä teknisiä muutoksia ennen sen allekirjoittamista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Lakimies Jyri Nuojua:
Lakiyksiköllä ei ole huomautettavaa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Sanna Kareinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.