Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 12.8.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 65 Jäsenehdokkaan nimeäminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen 

TRE:4633/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen yliopiston konsistorin varapuheenjohtaja on lähettänyt 25.6.2020 korkeakoulusäätiön perustajille kirjeen, jossa konsistori pyytää säätiön perustajia 31.8.2020 mennessä nimeämään ehdokkaan säätiön hallitukseen. Säätiön perustajat ovat kokoontuneet samoihin aikoihin ja päättäneet valmistella perustajien yhteisen esityksen ehdokkaista koordinoidusti. Tämän johdosta perustajia pyydetään lähettämään tiedot mahdollisista ehdokkaista jo 14.8.2020 mennessä.

Kahden hallituksen jäsenen, professori Kimmo Kontulan (perustajien ehdolle asettama jäsen) ja yht.yo, kansanedustaja Iiris Suomelan, toimikaudet päättyvät vuoden 2020 lopussa, minkä vuoksi konsistori nimittää syksyllä 2020 hallitukseen kaksi jäsentä 1.1.2021 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista kolme valitaan perustajien ehdolle asettamista ehdokkaista. Nyt nimitettävistä hallituksen jäsenistä toinen valitaan perustajien ehdottamista henkilöistä.

Konsistori pyytää liitteenä olevassa kirjeessään esittämään ehdokkaista perustellut tiedot sille, miksi henkilö olisi hyvä toimimaan Tampereen yliopiston hallituksessa. Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Tasa-arvolain mukaisen sukupuolijakauman toteutumiseksi nyt nimitettävistä hallituksen jäsenistä vähintään toisen tulee olla mies, ja konsistori pyytää perustajia ehdottamaan eri sukupuolia olevia ehdokkaita. Siten Tampereen kaupungin on hyvä nimetä ehdokas molemmista sukupuolista. 

Lauri Lyly on Tampereen kaupungin pormestari ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu. Hän toimii tällä hetkellä keskeisissä työ- ja luottamustehtävissä Tampereen seudulla ja omaa poikkeuksellisen laajan yhteistyöverkoston maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Lisäksi hän toimii Tampereen seutuhallituksen puheenjohtajana. Pormestari Lyly on toiminut Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallituksen jäsenenä 07/2017–2018 ja Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenenä 2019. Aiemmin hän on työskennellyt SAK:n puheenjohtajana, SAK:n hallituksen puheenjohtajana ja edunvalvontajohtaja. Ennen SAK:ta Lyly on ollut Sähköliiton puheenjohtajana. Lyly on toiminut muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän jäsenenä, Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön PAY:n puheenjohtajana, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen varapuheenjohtaja, Työttömyysvakuutusrahaston puheenjohtajana ja Vakuutusyhtiö Kalevan hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Anna-Kaisa Ikonen on kansanedustaja, Tampereen yliopiston työelämäprofessori (10 %) ja Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden tohtori. Aiemmin hän on toiminut Tampereen johdossa pormestarina 2013–2017 ja apulaispormestarina 2009–2011 sekä kahden edellisen maan hallituksen valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä. Tällä hetkellä hän toimii luottamustehtävissä mm. Pirkanmaan liiton varapuheenjohtajana, Tampereen seutuhallituksessa, Suomen Kuntaliitossa, ITLA:n valtuuskunnassa ja VR-Yhtymän hallintoneuvostossa. Ikonen on toiminut aiemmin myös Kevan hallituksen puheenjohtajana sekä kansainvälisissä järjestöissä. Hänet on nimetty vuoden nuoreksi johtajaksi 2013 ja Tampereen teknillisen korkeakoulun kunniatohtoriksi 2017. Ikosella on erittäin laajat paikalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Ehdokkaaksi Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen 1.1.2021 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi nimetään miesehdokkaana pormestari Lauri Lyly ja naisehdokkaana kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitus, nimetyt, Arto Vuojolainen, Teppo Rantanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.