Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Jäsenten nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudelle 2019-2022 

TRE:6358/00.03.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereen Kotilinnasäätiö sr on kirjeellään 27.9.2018 pyytänyt Tampereen kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen vuosiksi 2019-2022 viisi jäsentä.

Lisäksi kaupunginhallitus valitsee hallitukseen kaksi asukkaiden keskuudestaan esittämää jäsentä. Asukkaat ovat keskuudestaan valinneet seuraavat henkilöt: Tuula Lehtinen ja Markku Jalonen.

Säätiön hallituksen jäseninä ovat toimikaudella 2015 - 2018 toimineet Timo P. Nieminen (hallituksen puheenjohtaja), Jarkko Auvinen (vpj), Terttu Koskela, Riitta Koskinen, Satu Sipilä, Perttu Jussila (2018), Maire Martikainen (2015-2017) ja asukasedustajina Tuula Lehtinen ja Veikko Vepsäläinen. 

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Kaupunginhallituksen 1.2.2016 hyväksymän konsernimääräyksen mukaan tutkinnan kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustajia. Koska asukkaiden valitsema ehdokas on kuulunut nykyiseen halittukseen, hänen tilalleen tulee pyytää asukkaita valitsemaan uuden ehdokkaan ja siksi asukasjäsenten valitseminen uuteen hallitukseen tulee siirtää seuraavaan kokoukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2022 valitaan ___________, ___________, ___________, ___________ ja ___________.

Asukasedustajien valinta hallitukseen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle käsiteltäväksi 20.11.2018 pidettävässä kokouksessa.

Esteellisyys

Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Ilpo Sirniö ehdotti, että asia jätetään pöydälle konsernijaoston 20.11.2018 pidettävään kokoukseen asti. Kalervo Kummola kannatti ehdotusta. Konsernijaoston päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Perustelut

Asia jäi pöydälle 9.10.2018 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2022 valitaan ___________, ___________, ___________, ___________ ja ___________.

Asukasedustajien valinta hallitukseen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 valitaan Matti Järventie (puheenjohtaja), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila ja Kirsikka Siik.

Asukasedustajien valinta hallitukseen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala ehdotti, että Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 valitaan Matti Järventie (puheenjohtaja), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila ja Kirsikka Siik.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Sinikka Torkkola ehdotti, että Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 valitaan Eija Vartilan sijaan Airi Karjalainen. Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijä päätösehdotus JAA (Kummola, Cagalayan, Kaivonen, Liimola, Sasi, Sirniö, Stenhäll, Taina), Torkkolan ehdotus EI (Torkkola). Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hväksyttiin äänin 8-1.

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Kotilinnasäätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Kotilinnasäätiön hallituksen jäsenet valitaan säätiön voimassa olevien sääntöjen mukaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunki on pyytänyt säätiötä muuttamaan sääntöjä siten, että jäsenten toimikausi olisi kaksi vuotta, mutta sääntöjä ei vielä ole muutettu. 

Tampereen Kotilinnasäätiö sr on pyytänyt 12.11.2018 päivätyllä kirjeellä kaupunkia nimeämään Kotilinnasäätiön hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2019-2022. Konsernijaoston 20.11.2018 kokouksessa Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen valittiin toimikaudeksi 2019-2020 Matti Järventie (puheenjohtaja), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila ja Kirsikka Siik. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.3.2018 käsitellessään Kotilinnasäätiön sääntöjä, että Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n uusista säännöistä lukuun ottamatta hallituksen jäsenen toimikautta, jonka osalta kaupunginhallitus esittää kahta vuotta. Koska Kotilinnasäätiö ei ole muuttanut säätiön sääntöjä koskien hallituksen toimikautta, tulee säätiön hallituksen jäsenet nimetä voimassa olevien, PRH:n 21.5.2018 rekisteröimien sääntöjen mukaan neljän vuoden toimikaudeksi 2019-2022. 

Lisäksi kaupunginhallitus valitsee säätiön hallitukseen kaksi asukkaiden keskuudestaan esittämää jäsentä. Asukastoimikuntien yhteistyöryhmän kokouksessa 24.10.2018 valittiin ehdolle säätiön hallitukseen Anne Tervo jo aikaisemmin nimetyn Markku Jalosen lisäksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2022 valitaan Matti Järventie (puheenjohtaja), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila, Kirsikka Siik ja asukasedustajiksi hallitukseen valitaan Anne Tervo ja Markku Jalonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt, Atanas Aleksovski / Kotilinnasäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.