Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 111 Jäsenten nimeäminen Tampereen Infra Oy:n hallitukseen 

TRE:280/00.01.03/2018

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 § 91 Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja Tampereen Infra Oy:n perustamisesta. Yhtiön alkuvaiheen tehtävänä on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnat 1.1.2020 alkaen. Yhtiöittäminen toteutetaan niin, että Tampereen Infra Oy ostaa Tampereen kaupungilta Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan.

Yhtiön ensivaiheen tavoitteena on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta valtuuston antaman tavoitteen mukaan.

Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä. Kaupungin luottamuselinten päätösten mukaisesti hallitukseen valitaan yksi (1) henkilöstön nimeämä jäsen.

Perustettavan Tampereen Infra Oy:n ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvän hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden esitetään kuuluvaksi ryhmään 3, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa.

Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Erityisen tärkeää hallintoelimien valinta on toimintaan liittyvissä murrostilanteissa, kuten osakeyhtiön perustamisvaiheessa ja sen jälkeisissä toiminnan käynnistys- ja kehitysvaiheissa.

Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 §:n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Infra Oy:n hallitukseen nimetään Pekka Anttila, Pia Nordström, Ilkka Ojala, Anne Sinkkonen  ja ____________. Hallitusta täydennetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa henkilöstön edustajalla sen jälkeen, kun henkilöstö on valinnut ehdokkaansa.

Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään____________.

Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat ryhmän 3 mukaiset, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa.

Päätös

Tampereen Infra Oy:n hallitukseen nimettiin Pekka Anttila, Pia Nordström, Ilkka Ojala, Anne Sinkkonen  ja Petri Olkinuora. Hallitusta täydennetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa henkilöstön edustajalla sen jälkeen, kun henkilöstö on valinnut ehdokkaansa.

Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Petri Olkinuora.

Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat ryhmän 3 mukaiset, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että ehdotettujen lisäksi Tampereen Infra Oy:n hallitukseen nimetään Petri Olkinuora, joka nimetään myös hallituksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Lauri Lyly ja Janne Salonen poistuivat kokouksesta.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Anniina Nääppä, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.