Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 108 Tampereen kaupungin liikelaitosten sekä tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2020 

TRE:5504/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Kaupunkistrategiaa toteutetaan johtamalla valtuustokauden tavoitteista talousarvioon vuosittaiset tavoitetasot. Nämä ovat kuntalain tarkoittamia valtuustoon nähden sitovia toiminnan ja talouden tavoitteita. Sitovat tavoitetasot johdetaan valtuustokauden tavoitteista mittarikohtaisesti. Kaupunkistrategiasta johdetuista talousarvion toiminnallisista tavoitteista raportoidaan kolme kertaa vuodessa kaupungin johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Muita kaupunkistrategian mittareita seurataan kerran vuodessa koko vuotta koskevassa strategiaraportissa. Talousarviossa asetetaan sitovia toiminnallisia tavoitteita myös liikelaitoksille.

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluu 55 tytäryhteisöä, joista talousarvion toiminnallisia tavoitteita on asetettu 26 yhteisölle. Liikelaitoksia Tampereen kaupungissa on jäljellä kaksi, Tampereen Vesi Liikelaitos ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos. Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtuuston antamat tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Tavoitteet eivät kuitenkaan oikeudellisesti sido tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Liikelaitoksille asetettavat tavoitteet ovat toiminnallisia. Suorat taloudelliset tavoitteet asetetaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Liikelaitoksille esitetään asetettavaksi kaksi kaikille yhteistä toiminnallista tavoitetta sekä jokaiselle liikelaitokselle lisäksi niiden omaa toimintaa koskevia toiminnan ja talouden tavoitteita.

Vuodelle 2020 tytäryhteisöille asetetut tavoitteet koskevat yhtiöiden taloutta, taloudellisia tunnuslukuja ja toimintaa, kuten esimerkiksi kehittämishankkeita, jotka nähdään kaupunkiomistajan näkökulmasta merkittävinä. Eri toimialoja koskevia tavoitteita on pyritty yhdenmukaistamaan. Esimerkiksi asuntoyhteisöjä koskevat tavoitteet liittyvät pääosin asuntojen taloudelliseen käyttöasteeseen, sijoitetun pääoman tuottoon, omavaraisuusasteeseen ja korjausvelan määrän seurantaan. Kaupungin asuntoyhteisöille asetettiin myös kohtuuhintaisen asuntokannan kasvattamiseen liittyviä rakentamistavoitteita kaupungin asuntopolitiikan ja pormestariohjelman mukaisesti. Osinkotavoitteet on allokoitu yhtiöille siten, että valtuuston talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä päättämä kokonaistavoite saadaan toteutumaan. Osinkotavoite on siksi määritelty sekä prosentuaalisena yhtiön nettotuloksesta maksettavana että absoluuttisena minimitasona. 

Kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuva Kestävä kaupunki -yksikkö vastaa kaupungin kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen liittyvistä asioista. Kaikille tytäryhteisöille on asetettu kaupunkistrategian tavoitteita tukeva yhteinen kestävän kehityksen tavoite: yhtiö kehittää liiketoimintaansa hiilineutraaliin suuntaan. Tavoitteelle on asetettu yhtiökohtaiset vuositason mittarit, jotka sovitaan tytäryhtiöiden kanssa. Tämä tavoite raportoidaan osana kaupungin Kestävä Tampere 2030 -ohjelman tiekarttaa.

Kaupunginvaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin liikelaitosten sekä tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet hyväksytään vuoden 2020 talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Reija Linnamaa, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)