Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2021

§ 38 Jäsenten nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2021-2023 

TRE:1349/00.03.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Suomen Itämeri-instituutin sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemästä yhteentoista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Tampereen kaupunginhallitus. Jäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota asiantuntemukseen Suomen Itämeri-instituutin toimialalla.

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi kokouksessaan 10.4.2018 säätiölle hallituksen vuosiksi 2018-2020. Hallitukseen valittiin jäseniksi vararehtori Harri Melin, rehtori Mika Hannula, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Visti Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharju, Pauli Välimäki ja Aila Dündar-Järvinen ja Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2021-2023 nimetään Tampereen yliopiston vararehtori Juha Teperi, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Visit Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharju, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen, Pauli Välimäki ja Aila Dündar-Järvinen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu pöydällepanoa ja se oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Koska jaosto oli yksimielinen, asia jäi pöydälle.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 23.3.2021 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2021-2023 nimetään Tampereen yliopiston vararehtori Juha Teperi, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Visit Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharju, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen, Pauli Välimäki ja Aila Dündar-Järvinen.

Päätös

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2021-2023 nimetään Tampereen yliopiston vararehtori Juha Teperi, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Visit Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharju, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen, Pauli Välimäki ja Maija Mattila.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Pekka Salmi teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseneksi vuosille 2021-2023 nimetään Aila Dündar-Järvisen sijaan Maija Mattila."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska jaosto oli yksimielinen, Aila Dündar-Järvisen sijaan nimettiin Maija Mattila.

Tiedoksi

nimetyt, Suomen Itämeri-instituutin säätiö, Tampereen yliopisto, Tampereen kauppakamari, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.