Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2021

§ 39 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja nimenmuutos POAS Oy:ksi 

TRE:2451/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö ovat valmistelleet esityksen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Samassa yhteydessä toteutettaisiin yhtiön nimenmuutos POAS Oy:ksi. Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestystä on muutettu edellisen kerran, kun KOy Opintanner ja Insinöörioppilastalo Oy sulautuivat yhtiöön 31.8.2016.

Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa. Omistajaohjaus informoi yhtiön hallitusta 23.3.2021. Yhtiön hallitus on myös antanut asiasta liitteen mukaisen lausunnon. Selvyyden vuoksi todettakoon, että koska Tampereen kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan, ei muiden omistajien näkemyksiä ole ollut asian valmistelussa tarpeen yhteen sovittaa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen. Oleellisemmat eroavaisuudet ja muutokset ovat perusteluineen seuraavat:

1 §:ssä yhtiön uusi toiminimi olisi POAS Oy. Yhtiön liiketoiminnassa ja markkinoinnissa nimi POAS on ollut käytössä jo useampia vuosia (mm. yhtiön verkkosivut, sosiaalinen media) ja se voidaan katsoa vakiintuneen osaksi yhtiön ulkoista ilmettä ja julkista kuvaa. POAS Oy nimenä myös heijastaa paremmin yhtiön asiakkaiden taustoja (opiskelijat ja työssäkäyvät nuoret). Yhtiöjärjestyksen uudistamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista toteuttaa toiminimen muutos ja virallistaa yleisesti käytössä oleva nimi.

3 §:ssä yhtiön toimialaan ei esitetä muutoksia. Yhtiö kävi vuoden 2016 fuusion jälkeen pitkän oikeusprosessin yhtiön asemasta yleishyödyllisenä yhteisönä. Korkein hallinto-oikeus teki 9.5.2019 päätöksen, että yhtiö on yleishyödyllinen yhteisö. Yhtiön asemaa yleishyödyllisenä yhteisönä ei haluta tältä osin vaarantaa, joten toimialaan ei esitetä mitään muutoksia.

5 §:ssä yhtiön hallitusta koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden edustusta yhtiön hallituksessa. Esitetty kirjaus on lain yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukainen.

10 §:ssä yhtiön tilintarkastajia koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden kokouksen tai asukastoiminnan oikeutta nimetä toinen tilintarkastaja. Mikäli toinen tilintarkastaja päädytään nimeämäään, toimii tilintarkastaja myös yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukaisena valvojana. Asukkailla ei kuitenkaan ole velvollisuutta nimetä yhtiölle toista tilintarkastajaa.

Yhtiön hallitus ei antamassaan lausunnossaan "suoraan kannata nimen muutosta POAS Oy:ksi". Hallituksen perusteluina edellisen osalta ovat alan yleinen käytäntö sekä se, että virallisista yhteyksistä on hyvä selvitä yhtiön varsinainen toimiala. Hallitus myös esittää, että nimenmuutos on prosessina raskas. Omistajaohjausyksikkö on keskustellut lausunnosta yhtiön toimivan johdon kanssa ja näkee nimenmuutoksessa POAS Oy:ksi enemmän mahdollisuuksia ja positiivisia asioita kuin toiminnan jatkumisen nykyisellään, käytännössä kahdella eri nimellä (POAS ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy).

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §). Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen mukaiseksi. Yhtiön nimi muutetaan POAS Oy:ksi.

Konsernijaosto kehottaa Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Lakimies Jyri Nuojua saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Varapuheenjohtaja Pekka Salmi toimi kokouksen puheenjohtajana Kummolan poistuttua.

Puheenjohtaja Pekka Salmi ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotusta kannattivat Matti Helimo ja Sinikka Torkkola. 

Jaosto päätti yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Pormestari Lauri Lyly poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Jussi Kuortti/Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Timo Jokinen/Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Sami Suojanen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.