Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2021

§ 42 Suomen Hopealinja Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

TRE:2431/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki osallistui joulukuussa 2020 Suomen Hopealinja Oy:n suunnattuun osakeantiin merkitsemällä kaupunginhallituksen 14.12.2020 § 530 tekemään päätökseen perustuen yhteensä 50 000 000 (50 miljoonaa) kappaletta yhtiön uusia osakkeita ja maksoi niistä yhteensä 500 000 euroa. Kun yhtiön muut omistajat eivät osallistuneet antiin, Tampereen kaupungin omistusosuus yhtiöstä nousi 30,46 prosentista 99,92 prosenttiin. Yhtiössä on tällä hetkellä lähes 70 pienomistajaa.

Tampereen kaupunki ilmoitti 9/10 osake-enemmistön saatuaan ja osakeannin päätyttyä lunastusoikeuden syntymisestä yhtiölle. Suomen Hopealinja Oy on tehnyt rekisteri-ilmoituksen lunastusoikeuden syntymisestä. Patentti- ja rekisterihallitus on 17.2.2021 merkinnyt lunastusoikeuden kaupparekisteriin. Lunastusprosessi on käynnissä. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on 3.3.2021 lähettänyt käräjäoikeudelle hakemuksen, jossa se pyytää määräämään uskotun miehen. Tampereen kaupungin tiedossa ei tällä hetkellä ole tarkkaa käsitystä koko prosessin kestosta ja siitä, milloin yhtiön koko osakekanta voisi olla kaupungin hallussa.

Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä kaksi Tampereen kaupungin nimeämää jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja sekä neljä muiden omistajien nimeämää jäsentä. Kaupungin 99,92 prosentin omistusosuudella kaupunki voi nimetä ja yhtiökokous valita koko hallituksen kaupungin esityksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 23.3.2021 § 29 Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä. Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä todetaan, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestystä tulee näin ollen muuttaa. Muutos esitetään tehtäväksi konsernijaoston 23.2.2021 § 16 päättämässä muodossa:

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä, joista yksi voi olla henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Samassa yhteydessä muutetaan yhtiön kotipaikaksi Tampereen kaupunki. Muutos toteutetaan kirjaamalla nykyisen yhtiöjärjestyksen 1 §:n toinen lause muotoon: ”Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki.”

Lisäksi osakeannin toteutumisen seurauksena yhtiöjärjestyksen 3 §:stä on poistettava kohta: "Osakkeiden nimellisarvo on 16,82 euroa. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo."

Muut muutokset yhtiöjärjestykseen tehdään siinä vaiheessa, kun osakkeiden lunastusprosessi on valmis ja yhtiön omistajastrategia on määritelty.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §).Yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset on tarkoitus käsitellä kevään 2021 varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Konsernijaosto kehottaa Suomen Hopealinja Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

Suomen Hopealinja Oy:n nykyiseen yhtiöjärjestykseen esitetään seuraavat muutokset:

1 §:n toinen lause muotoon: ”Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki.”

3 §:stä poistetaan kohta: "Osakkeiden nimellisarvo on 16,82 euroa. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo."

4 § muotoon: ”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä, joista yksi voi olla henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lakimies Jyri Nuojua poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Janne Salonen, Mari Vuorinen/Suomen Hopealinja Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.