Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2021

§ 40 Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

TRE:2493/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö ovat valmistelleet esityksen Tampereen vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Tampereen vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestystä on muutettu edellisen kerran vuonna 2008.

Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että koska Tampereen kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan, ei muiden omistajien näkemyksiä ole ollut asian valmistelussa tarpeen yhteen sovittaa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen. Oleellisemmat eroavaisuudet ja muutokset ovat perusteluineen seuraavat:

3 §:ssä yhtiön toimialaan liittyvää kirjausta esitetään muutettavaksi. Tarkoituksena on yksinkertaistaa toimialakirjausta sekä huomioida yhtiön nykyinen asema suurimmaksi osaksi vapaarahoitteisten asuntojen vuokraajana. Yhtiöjärjestyksessä tuotaisiin selkeästi esiin yhtiön asema täysin kaupungin omistamana yhtiönä ja sitä kautta toimintaan vaikuttavat kaupungin tavoitteet. Yhtiön maantieteellinen toiminta-alue olisi jatkossakin Tampere. Yhtiön liiketoiminnan tarkoitukseksi kirjattaisiin selkeästi omistaja-arvon kasvattaminen ja vuosittainen osingonmaksu. Edellisiä kaupunki ohjaisi mm. vuositavoitteiden asettamisen ja seurannan kautta. Kirjauksella koskien hyvää vuokratapaa tarkoitetaan vuokralaisten ja vuokranantajien etujärjestöjen yhdessä laatiman hyvä vuokratapa -ohjeistuksen periaatteita.

5 §:ssä yhtiön hallitusta koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden edustusta yhtiön hallituksessa. Esitetty kirjaus on lain yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukainen.

10 §:ssä yhtiön tilintarkastajia koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden kokouksen tai asukastoiminnan ehdottamaa henkilöä yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi ja hänen varahenkilökseen. Asukkaiden ehdottama tilintarkastaja toimii myös yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukaisena valvojana. Kirjaus on muotoiltu siten, että asukkailla on oikeus, ei velvollisuutta, valita yhtiön toinen tilintarkastaja.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §). Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen mukaiseksi.

Konsernijaosto kehottaa Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jussi Eskelinen/Tampereen vuokra-asunnot Oy, Marko Salonen/Tampereen vuokra-asunnot Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Sami Suojanen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.