Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2021

§ 41 Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

TRE:2528/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö ovat valmistelleet esityksen Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestystä on muutettu edellisen kerran vuonna 2017.

Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että koska Tampereen kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan, ei muiden omistajien näkemyksiä ole ollut asian valmistelussa tarpeen yhteen sovittaa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja muutokset on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä yhtiön toimialaan liittyvää kirjausta esitetään muutettavaksi. Muutokset ovat luonteeltaan lähinnä päivityksiä, joissa nykyistä toimialakirjausta täydennetään yhtiön liiketoimintaa vastaavaksi ja paremmin kuvaavaksi. Lisäksi lisätään erillinen kappale koskien mahdollisen voiton kirjaamista ja käyttöä sekä kirjaus koskien osingonjakoa (yhtiö ei jaa omistajalleen osinkoa).

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §). Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteen mukaiseksi.

Konsernijaosto kehottaa Tampere-talo Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Kalervo Kummola palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana ja otti roolinsa kokouksen puheenjohtajana.

Matti Helimo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotusta kannattivat Ilpo Sirniö, Pekka Salmi ja Ilkka Sasi.

Jaosto päätti yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Matti Helimo palasi kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Martti Silvennoinen/Tampere-talo Oy, Paulina Ahokas/Tampere-talo Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Sami Suojanen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.