Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 21.1.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 7 Edustajan nimeäminen Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan loppukaudelle 2020-2021 

TRE:164/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 3.5.2018 § 88 Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan kaupungin edustajaksi Kirsi Kaivosen kolmivuotiskaudeksi vuosiksi 2019-2021. Kaivonen on ilmoittanut eroavansa johtokunnasta. Kalevan lukion rehtori Eeva-Helena Pellikka pyytää kirjeellä 8.1.2020 konsernijaostoa nimeämään uuden jäsenen Kaivosen tilalle loppukaudeksi.  

Johtokunnassa jatkaa toisena kaupungin edustajana Anne-Mari Jussila.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Kaupungin edustajaksi Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 2020-2021 nimetään  _____________.

Päätös

Kaupungin edustajaksi Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 2020-2021 nimetään palvelupäällikkö Tommi Eskonen.

Kokouskäsittely

Pekka Salmi ehdotti, että lautakunta päättää nimetä kaupungin edustajaksi Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 2020-2021 palvelupäällikkö Tommi Eskosen.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Salmen ehdotuksen.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala saapui kokoukseen asian päätöksenteon aikana.

Tiedoksi

Kalevan lukion kannatusyhdistys ry, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.