Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 21.1.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 9 Omistajan ennakkokannan antaminen Pirkanmaan Voimia Oy:n tuotantoinvestoinnille 

TRE:178/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käsitteli vuonna 2015 silloisen Tampereen Ateria Liikelaitoksen tuotantoinvestointia, jossa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ateriavalmistus olisi keskitetty uuteen Ruskon alueelle rakennettavaan ateriakeskukseen. Investoinnin suuruus olisi tuolloin ollut noin 15,5 milj euroa ja rakennuksen pinta-alaksi kaavailtiin runsas 5 100 brm2 sekä tuotantomääräksi runsaat 25 000 ateriaa päivittäin. Liiketoimintajaosto päätti kokouksessaan 24.11.2015 § 145, että uuden ateriakeskuksen toteutusta siirretään, kunnes sote-uudistuksen vaikutuksista, tavoitteista tai aikataulusta on konkreettista tietoa.

Tampereen Ateria Liikelaitoksen valmistus- ja puhtaanapitoliiketoiminnot yhtiöitettiin vuoden 2019 alusta lukien Pirkanmaan Voimia Oy -nimiseksi yhtiöksi, josta Tampereen kaupunki omistaa 82 % ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 18 %. Yhtiön osakaspohja todennäköisesti laajenee 2020 aikana muutamiin lähikuntiin, jolloin niistä tulee yhtiön pienosakkaita ja in-house-periaatteen mukaisia asiakkaita. Ennakkotietojen mukaan yhtiön ensimmäinen tilikausi toteutuu toiminnallisesti hyvin ja taloudellisesti odotuksia parempana. Liikevaihto asettuu 61,7 milj. euron tuntumaan ja nettotulokseksi ennakoidaan 0,7 milj. euroa. Taseen loppusumma asettuu noin 14 milj. euroon, eikä yhtiöllä ole korollista velkaa. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.12.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa 0,3 milj. euron suuruisesta osingonjaosta.

Yhtiö näkee toiminnan kannalta tehokkaimmaksi ja turvallisimmaksi tuotantomalliksi keskitetyn tuotantoratkaisun lasten ja nuorten ateriapalveluiden tuottamisessa. Yhtiö on ottanut käyttöön Hervannassa sijaitsevan Kattila-nimisen tilapäisen tuotantokeittiön, jolla on pystytty turvaamaan tuotantokapasiteetti  ja toiminta nykyiselle ateriamäärälle. Tampereen lasten ja nuorten ateriamäärät kasvavat  lähivuosina, mistä johtuen  tuotantokapasiteettia on edelleen kasvatettava. Lisäksi kilpailukykyisten asiakashintojen säilyttäminen edellyttää tuotantomallin uudistamista.

Tuotannon keskittämisellä uuteen tuotantokeittiö Pataan tavoitellaan valmistuksen mittakaavaetuja ja merkittäviä säästöjä logistiikkakustannuksissa Padan korvatessa pienet hajallaan sijaitsevat tuotantokeittiöt (noin 30 keittiötä). Nykyinen tuotanto- ja palvelukeittiöverkko muuttuu Padan myötä palvelukeittiöverkoksi, mikä vähentää nykyisen laajan  tuotantoverkon ylläpitämiseen tarvittavia investointeja merkittävästi. Keskitetyllä ateriatuotannolla ja uudistetuilla logistiikkaratkaisuilla saavutetaan lisäksi merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Tuotantokeittiö Pata tulee palvelemaan lasten ja nuorten asiakassegmenttiä, eikä sen toiminnalla ole yhteyttä mahdolliseen sote-uudistukseen. Pirkanmaan Voimia Oy:n valmistamat sote-ateriat tuotetaan jatkossakin nykyisistä sote-aterioita valmistavista keittiöistä.

Yhtiön hallitus on käsittelyt tuotantokeittiö Padan hankesuunnitelman kannattavuuslaskelmineen ja suunnittelutyö on käynnissä. Yhtiö tarvitsee konserniohjeen mukaisen omistajan ennakkokannan näin merkittävälle investoinnille ennen toteutuspäätöksen tekemistä. Osakassopimuksen mukaan yhtiön tekemien investointien kustannukset kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti niihin palveluihin, joita investointi palvelee.

Tuotantokeittiö Pata tulisi sijaitsemaan Lahdesjärvellä osoitteessa Kaavarinkatu 5, jossa sijaitsevalle noin 1,5 ha:n tontille rakennettaisiin 4 300 brm2:n toimitilat. Pata tuottaisi noin 33 000 ateriaa päivässä cook and chill - ja kylmävalmistustuotantomenetelmillä. Tuotantoprosessi ja rakennus on suunniteltu niin, että kapasiteettia voidaan kasvattaa tarvittaessa. Vuokratontille rakennettavan tuotantokeittiön kokonaisinvestointi olisi 16,4 milj. euroa. Pirkanmaan Voimia Oy:n tekemien investointi- ja kannattavuuslaskelmien mukaan Pata parantaisi lasten ja nuorten asiakassegmentin kannattavuutta selvästi nykyiseen hajautettuun tuotantomalliin verrattuna. Investoinnin takaisinmaksuajaksi arvioidaan 13,2 vuotta ja tuotoksi 25 vuoden aikajänteellä 9,2 %. In-house-hinnoitteluperiaatteen mukaisesti toiminnan tehokkuus kohdennettaisiin pääosin asiakashintoihin. Yhtiö on saanut investoinnin rahoittamiseksi kuusi tarjousta, joista paras on varsin kilpailukykyinen. Aikataulullisesti hanke etenisi siten, että suunnitteluvaihe jatkuu ensi kesään saakka, minkä jälkeen tapahtuisi rakentamisen kilpailutus ja yhtiön hallitus tekisi investointipäätöksen keskikesällä. Rakentaminen alkaisi syksyllä 2020 ja Pata valmistuisi alkuvuodesta 2022 sekä aloittaisi tuotannon elokuussa 2022.

Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Sivunen ja toimitusjohtaja Esa Sairanen esittelevät Pata-hanketta tarkemmin konsernijaoston kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan Voimia Oy:n enemmistöomistajana Tampereen kaupunki antaa konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana luvan Pata-hankkeen tuotantoinvestoinnin toteuttamiselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Sivuselle ja toimitusjohtaja Esa Sairaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Esa Sairanen/Pirkanmaan Voimia Oy, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)