Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 21.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 69 Haukiluoman Liikerakennus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja hallituksen nimeäminen 

TRE:4550/00.03.01/2022

Valmistelija

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puh. 040 743 6356, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haukiluoman Liikerakennus Oy on kokonaan Tampereen kaupungin omistama osakeyhtiö. Yhtiö omisti Haukiluomassa liikekiinteistön osoitteessa Tyvikatu 11 ja yhtiössä on ollut myös muita osakkaita. Kaupunki on ostanut kaikki osakkeet itselleen ja yhtiö on vuonna 2021 myynyt kiinteistönsä kaupungille, eikä sillä tällä hetkellä ole mitään liiketoimintaa tai merkittävää omaisuutta. Yhtiön taseen loppusumma oli vuoden 2021 lopussa noin 21 000 euroa.

Yhtiö teki tilikaudella 2021 huomattavan tappion, kun se kirjasi rakennuksen kirjanpitoarvoa alas. Tappion johdosta yhtiölle odotetaan vahvistuvan vuoden 2021 verotuksessa vähennyskelpoisia tappioita.

Yhtiön johto on luonnostellut liitteen mukaisen uuden yhtiöjärjestyksen omistajalle käsiteltäväksi. Yhtiöjärjestys on hyvin minimaalinen ja soveltuu omistajaohjauksen näkemyksen mukaan hyvin liiketoimintaa harjoittamattomalle yhtiölle siihen saakka, kunnes yhtiölle löytyy uutta käyttöä konsernissa. Tavoitteena on silloin jälleen muuttaa yhtiöjärjestys uuteen käyttötarkoitukseen sopivaksi ja hyödyntää vähennyskelpoiset tappiot uudessa liiketoiminnassa.

Konsernijaosto nimesi tytäryhtiöiden hallitusjäsenet pääosin kokouksessaan 22.3.2022. Jo tuolloin oli tiedossa Haukiluoman Liikerakennus Oy:n liiketoiminnan päättyminen, eikä yhtiölle siksi nimetty hallitusta lainkaan. Koska yhtiöllä on kuitenkin ollut liiketoimintaa vielä vuonna 2021 ja joitakin kirjanpidon tapahtumia myös vuonna 2022, on mm. veroilmoitusten, arvonlisäveroilmoitusten, tulorekisteriin tehtävien palkka-/palkkioilmoitusten ja tilinpäätösten johdosta kuitenkin syytä nimetä yhtiölle minimihallitus mainittujen asioiden hoitamiseksi.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista. Konsernijaosto päättää myös kaupungin nimeämät hallitusjäsenet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Haukiluoman Liikerakennus Oy:n muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään.

Haukiluoman Liikerakennus Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään _________ ja varajäseneksi _________.

Päätös

Haukiluoman Liikerakennus Oy:n muutettu yhtiöjärjestys hyväksyttiin. Haukiluoman Liikerakennus Oy:n hallituksen jäseneksi nimettiin Pasi Mäki-Nevala ja varajäseneksi Arto Vuojolainen.

Esteellisyys

  • Arto Vuojolainen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella. Vuojolainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Haukiluoman Liikerakennus Oy:n muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään. Haukiluoman Liikerakennus Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään Pasi Mäki-Nevala ja varajäseneksi Arto Vuojolainen." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

nimetyt, omistajaohjaus@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.