Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 5 Jäsenten sekä varajäsenten nimeäminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020 

TRE:8467/00.03.01/2018

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS pyytää 20.12.2018 päivätyllä kirjeellään kaupunkia nimeämään TOASin valtuuskuntaan varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2020.

Valtuuskuntaan kuuluu kaksi kaupungin valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Seuraava valtuuskunnan kokous pidetään huhtikuussa 2019.

Päättyvällä kaudella kaupungin nimeäminä jäseninä TOASin valtuuskunnassa ovat toimineet Inna Rokosa henkilökohtaisena varajäsenenään Jenni Pellinen sekä Jarno Lahtinen henkilökohtaisena varajäsenenään Riina-Eveliina Eskelinen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020 nimetään __________ ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen __________ sekä __________ ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen __________.

Päätös

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020 nimetään Tuomas Karvonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hanna Ojaniemi sekä Inna Rokosa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Oscar Lindvall.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi ehdotti, että TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020 nimetään Tuomas Karvonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hanna Ojaniemi. Ilpo Sirniö ehdotti, että TOASin valtuuskuntaan vuosille 2019-2020 nimetään Inna Rokosa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Oscar Lindvall. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

TOAS, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.