Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 6 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Koivupirtin säätiö sr:lle vuodelle 2019 

TRE:258/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Koivupirtin säätiö sr pyytää 10.1.2019 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2019.

Säätiön uusien sääntöjen mukaan säätiön hallitus pyytää Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan säätiölle vähintään yhden tilintarkastajan. Jos tilintarkastajaksi ei ole valittu hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

Vuodeksi 2018 tarkastustehtäviin vanhan säännön mukaisesti on valittu varsinaisiksi tilintarkastajiksi sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä HT Antti-Jussi Penttilä ja HT Pekka Uusitalo.

Kaupungin tilintarkastajaksi valittua KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:tä tullaan konserniyhteisöjen lisäksi tulevaisuudessa esittämään kaikille kaupunginhallitukselta tilintarkastajan nimeämistä pyytäville yhteisöille niiden sääntöjen puitteissa. Kaikille konsernin ulkopuolisille yhteisöille tullaan esittämään sääntömuutosta valita tilintarkastaja itse ilman kaupungin päätöksentekoa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Koivupirtin säätiö sr tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa nimetään KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

Esitetään, että säätiö muuttaa sääntöjään siten, että säätiö itse valitsee tilintarkastajansa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mari Säynätjoki/KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, Koivupirtin säätiö rs, Erja Viitala, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.