Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 22 Asukasjäsenen valitseminen Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022  

TRE:7399/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo,​ puh. 041 730 5437,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Vuokratalosäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon kuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka Tampereen kaupunki valitsee kahdeksi vuodeksi. Hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes Tampereen kaupunki on valinnut säätiölle uuden hallituksen. Tampereen kaupunki voi erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksensa.

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021-2022 valittiin (konsernijaosto 15.12.2020 § 114) Pekka Anttila (pj.), Auli Korhonen, Peter Löfberg, Jouni Markkanen ja Katja Nisumaa-Saarela sekä Ari Haanperä ja Ann-Christin Heinämäki asukkaiden nimeäminä ehdokkaina. Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi säätiön hallitukseen 22.6.2021 § 71 Lasse Oksasen menehtyneen Peter Löfbergin tilalle ja 31.8.2021 § 87 Ari Kaperin hallituksesta eronneen Jouni Markkasen tilalle.

Tampereen Vuokratalosäätiö on ilmoittanut 21.1.2022 päivätyssä kirjeessä, että säätiön hallituksen asukasjäsen Ann-Christin Heinämäki on irtisanoutunut hallituksesta 31.12.2021 lähtien. VTS-kotien vaalityöryhmän kokous on 14.12.2020 esittänyt konsernijaoston kokouksessa 15.12.2020 § 114 valituille hallituksen jäsenille varajäseniksi Marika Mäkelää ja Sari Yli-Kuhaa (pöytäkirja liitteenä). Mäkelä sai vaalissa enemmän ääniä kuin Yli-Kuha (26-15). Tampereen Vuokratalosäätiö sr esittää kirjeessään, että konsernijaosto valitsee Marika Mäkelän hallituksen asukasjäseneksi Ann-Christin Heinämäen tilalle.

Yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 §:n nojalla asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaita lain tarkoittaman säätiön hallitukseen. Asukaskokouksen nimittämistä ehdokkaista hallitukseen on valittava toimielintä täytettäessä vähintään yksi jäsen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi jäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän. Osakeyhtiössä yhtiökokous valitsee jäsenet ja säätiöiden osalta jäsenet valitsee säätiön säännöissä todettu taho, joka Vuokratalosäätiön osalta on Tampereen kaupunki. Näin ollen säätiön hallitukseen on valittava asukkaiden kokousten nimeämistä ehdokkaista jäsen.

Liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä vuoksi niitä ei julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäseneksi Ann-Christin Heinämäen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-​2022 valitaan __________.

Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.

Päätös

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäseneksi Ann-Christin Heinämäen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 valittiin Sari Yli-Kuha.

Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: ”Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäseneksi Ann-Christin Heinämäen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 valitaan Sari Yli-Kuha. Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.”

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

nimetty, Satu Eskelinen/VTS, Isto Jortikka/VTS, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.