Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 25 Jäsenen nimeäminen Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 

TRE:6830/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 15.12.2020 § 117 Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen kaudelle 2021-2022 Irja Tulosen ja Riitta Ollilan. Irja Tulonen on ilmoittanut eroavansa hallitusjäsenyydestä ja hänen tilalleen tulee nimetä uusi henkilö.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä,​ joista Tampereen Teatteri Oy,​ Tampereen Työväen Teatteri Oy,​ Tampereen kaupunki ja Tampereen Teatterikerho ry valitsee kukin kaksi jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:n hallituksen jäseneksi jäljellä olevalle kaudelle 2021-2022 nimetään Reino Bragge.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Lauri Lyly päätti viiden minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

nimetty, Pyynikin kesäteatterisäätiö, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.