Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 23 Jäsenen nimeäminen Y-Säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2022-2024 

TRE:1383/00.03.01/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Y-Säätiön konsernilakimies on lähettänyt 26.1.2022 toimitusjohtajan puolesta kutsun vuosikokoukseen. Kokouksessa valitaan säätiön rotaatiokäytännön mukaisesti Tampereen kaupungin edustaja säätiön hallitukseen.

Säätiön tarkoituksena on terveyden sekä vanhus-, invalidi- ja muun sosiaalihuollon tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saamiseksi asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykeneville ihmisille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö koordinoi vuokra-asuntojen hankintaa, omistaa asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, huolehtii rahoituksen ja maa-alueiden varaamisesta sekä tarvittaessa rakennuttaa ja ylläpitää omistuksessaan tai hallinnassaan olevia rakennuksia.

Edustajat esittävät vuosikokouksessa heidät nimenneen perustajajäsenen ehdokkaan hallituksen jäseneksi. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen olisi hyvä valita henkilöitä, joilla on kiinteistöalan, rakennuttamisen, vuokraustoiminnan, rahoituksen tai asumispalveluiden osaamista tai kokemusta.

Kullekin hallituksen toimikaudelle valitaan kolme julkisyhteisöjä edustavaa jäsentä ja neljä järjestöjä edustavaa jäsentä. Kullakin järjestöllä on hallituksessa siten yksi jäsenpaikka. Vuosikokousta suositellaan täyttämään julkisyhteisöjen jäsenpaikka siten, että kunkin toimikauden jälkeen yksi julkisyhteisön jäsen vaihtuu.

Tämän rotaatiokäytännön mukaisesti Espoon ja Turun ehdotuksista kaudelle 2020-2022 valitut jäsenet luovuttavat paikkansa kaudelle 2022-2024 Tampereen ja Vantaan ehdottamille ehdokkaille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Y-Säätiö sr:n hallituksen jäseneksi kaudelle 2022-2024 nimetään Pekka Salmi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetty, timo.mutalahti@ysaatio.fi, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.