Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 21 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

TRE:1183/00.03.01/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Tampereen kaupunki omistaa kaikki Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n osakkeet.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö ovat valmistelleet esityksen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestystä on muutettu edellisen kerran vuonna 2012.

Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa vuoden 2021 ja 2022 aikana. Omistajaohjaus informoi yhtiön hallitusta yhtiönjärjestykseen liittyvästä muutosprosessista 21.1.2022, jolloin yhtiön hallitus myös käsitteli asiaa. Yhtiön hallituksella ei ollut muutosehdotuksia omistajaohjauksen valmistelemaan yhtiöjärjestyksen päivitykseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen.

Oleellisemmat eroavaisuudet, muutokset ja vaikutukset ovat perusteluineen seuraavat:

3 §:ssä yhtiön toimialaan ei esitetä muutoksia, mutta toimialaan lisätään sana ”kiinteistökehitystoimintaa”. Tällä halutaan painottaa, että yhtiön yhtenä tehtävänä on kehittää esimerkiksi kaupungin palvelutuotannosta vapautuneita kiinteistöjä uutta käyttöä varten. Toimialapykälään lisätään maantieteellinen rajaus ”Tampereen kaupungissa”. Tällä halutaan korostaa, että yhtiö keskittyy päämarkkinaansa.

4 §:ssä poistetaan yhtiön omistamiseen liittyvä rajaus.

5 §:ssä yhtiön hallitusta koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen. Kirjauksella ei ole vaikutusta hallituksen jäsenten lukumäärään eikä jäsenten nimitysoikeuteen. Niin ikään päivitetään vastaamaan hallituksen puheenjohtajavalinta konsernijaoston yleiskirjauksen mukaiseksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 31.8.2021 § 88, että henkilöstön edustajat nimetään jatkossa jäseniksi kaikkiin kaupungin omistamien yli 20 työntekijän yhtiöiden hallituksiin ja että päätöstä sovelletaan käytäntöön ensimmäistä kertaa kevään 2022 yhtiökokouksissa. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n henkilöstömäärä ei ylitä kyseistä rajaa ja siksi kyseinen päätös ei koske yhtiötä.

8 § on konsernijaoston päättämän kirjauksen mukainen. Kirjauksella ei ole käytännössä konkreettisia vaikutuksia suhteessa nykytilanteeseen, mutta se selkeyttää asiaa ja kertoo esim. ulkopuolisille läpinäkyvästi kuntakonserniin kuulumisen vaikutuksia.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §). Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi keväällä 2022.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten hyväksymisestä ja muuttamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään.

Konsernijaosto kehottaa Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.