Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 18 Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus 

TRE:1229/00.03.01/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 345 1397 ja controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaosto on kokouksessaan 23.11.2021 hyväksynyt Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n yhdistymisen osakevaihdolla suhteessa 87,​9 prosenttia ja 12,​1 prosenttia edellyttäen,​ että uusi osakassopimus on hyväksytty ennen yhdistymisestä päättävää yhtiökokousta.

Tampereen kaupunki omistaa Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeista tällä hetkellä 50,​2 prosenttia ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 47,​9 prosenttia. Lisäksi yhtiössä on 25 pienosakasta ympäri Pirkanmaata. Yhdistymisen myötä Tampereen kaupungin omistusosuus tulee jatkossakin olemaan suurin, 44,2 prosenttia, toiseksi suurimpana Pirkanmaan sairaanhoitopiiiri noin kaksi prosenttia pienemmällä osuudella. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä tulee 11,91 prosentin omistusosuudella Tuomen kolmanneksi suurin omistaja.

Osakassopimukseen on tehty paljon muutoksia Tampereen kaupungin johdolla, mm. lisäyksiä ja tarkennuksia in-house-aseman varmistamiseksi ja sote-uudistukseen liittyen. Hallituspaikkoihin tulee yhden lisäys Kanta-Hämeen tultua kolmanneksi suurimmaksi omistajaksi ja näin ollen saadessa yhden hallituspaikan. Tampereen kaupungilla on jatkossakin oikeus nimetä kolme hallituksen jäsentä. Lisäksi osakassopimuksessa on todettu, että yhtiön omistuspohjan merkittävästi laajentuessa tai omistusosuuksien merkittävästi muuttuessa pääosakkaat sitoutuvat neuvottelemaan hallituspaikkojen jaosta uudelleen kaikkien osakkaiden kesken. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitysesitykset on käsitelty 10.2.2022 pidetyssä omistajien infotilaisuudessa sekä 10.2.2022 pidetyssä neuvottelukunnan kokouksessa. Näissä kokouksissa ei päivitysten suhteen noussut muokkausehdotuksia tai uudelleen muotoilutarpeita. Osakassopimus astuu voimaan yhdistymisen jälkeen 1.7.2022. 

1.1.2023 toteutuva sote-​uudistus tulee vaikuttamaan Tuomi Logistiikka Oy:n palveluiden ostojen jakautumiseen uudella tavalla ja erityisesti siten,​ että muodostuvan hyvinvointialueen ostot tulevat muodostamaan merkittävimmän osan yhtiön liikevaihdosta. Tampereen kaupunki on ilmaissut muille osakkaille tahtotilansa tutkia vaihtoehtoja (osakkeiden myyntiä), jolla tasapainotettaisiin Tampereen omistus lähelle tulevaa liikevaihto-osuutta. Tampereen kaupungin osuus liikevaihdosta tulee olemaan 1.1.2023 jälkeen arviolta alle 10 prosenttia. Tampereen kaupungin omistusosuuden tasapainottamiseksi ei kuitenkaan ole toistaiseksi tapahtunut konkreettista etenemistä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tuomi Logistiikka Oy:n uusi yhtiöjärjestys ja osakassopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.