Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.6.2021

§ 68 Hallitusten jäsenten kokous- ja vuosipalkkiot Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä 

TRE:914/01.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 23.2.2021 § 17 konserniyhtiöiden hallitusjäsenten palkkioista. Päätöksellä palkkoiden tasoa nostettiin siten, että hallituksen jäsenten kokouspalkkioita nostettiin 27 prosenttia ja vuosipalkkioita tarkistettiin ylöspäin 0-25 prosenttia yhtiöstä riippuen. Lisäksi joukko yhtiöitä, joissa aiemmin ei vuosipalkkioita ollut maksettu lainkaan, tulivat palkkion piiriin eli korotus heille oli 100 prosenttia. Päätöksen mukaisesti hallitusten työvaliokuntien kokouksista ei nähty tarpeelliseksi maksaa erillistä palkkiota, vaan ajatus oli että nämä mahdolliset valiokuntakokoukset sisältyvät korotettuihin muihin palkkioihin. Toinen ajatus esityksen taustalla oli, että valiokuntatyöskentelyä ei omistaja näe tarpeelliseksi. Päätöksen mukaiset palkkiot on hyväksytty kevään 2021 yhtiökokouksissa.

Päätöksen jälkeen muutaman yhtiön hallituksessa on esiintynyt tyytymättömyyttä siihen, että valiokuntien kokouksista ei jatkossa maksettaisi palkkiota. Hallitukset, joissa valiokuntatyöskentely on ollut käytössä, kokevat itse sen hyödylliseksi. Tyypillisiä osakeyhtiöissä, erityisesti listatuissa yhtiöissä, käytössä olevia valiokuntia ovat: henkilöstövaliokunta, työvaliokunta, tarkastusvaliokunta, nimitysvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Valiokuntien tehtävänä on valmistella oman sektorinsa asioita varsinaisen hallituksen kokouksen päätettäväksi. Omistajaohjauksen näkemyksen mukaan hallituksen itsensä ei pääsääntöisesti pitäisi valmistella omia päätösasioitaan, vaan yhtiön muu johto valmistelee ne ja hallitus tekee siltä pohjalta päätöksiä. Osakeyhtiössä on toki joitain hallituksen valmisteluun luonnollisesti kuuluvia asioita, kuten toimitusjohtajaan, palkitsemiseen ja tarkastukseen liittyvät asiat.

Osakeyhtiön hallituksen valiokunnista ei säädetä osakeyhtiölaissa eikä valiokunnilla ole laissa annettua päätösvaltaa. Päätökset tehdään aina varsinaisen hallituksen kokouksissa. Hallituksella on vapaus päättää omasta työskentelytavastaan ja kokouksista. Hallituksen palkkioista päätetään yhtiökokouksissa.

Kauppakamarin ja Hallitusammattilaiset ry:n julkaisemassa kirjassa Hyvä hallitustyö (Erma, Rasila, Virtanen) käsitellään valiokuntien työtä lyhyesti. Kirjan mukaan suurten yhtiöiden hallitustyötä voidaan tehostaa käyttämällä valiokuntia, mutta pienemmissä yhtiöissä valiokuntien käyttö on harvinaisempaa eikä esimerkiksi Keskuskauppakamarin julkaisu listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi edes mainitse valiokuntia. Kirja toteaa myös, että pk-yrityksille hyvä nyrkkisääntö on tehdä hallituksesta sen kokoinen, että se pystyy tehokkaasti hoitamaan asiansa yhtenä kokonaisuutena, ja muodostaa tarvittaessa väliaikaisia työryhmiä erityisten tarpeiden ilmaantuessa.

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ovat tyypillisiä pk-yityksiä, joskin julkisessa omistuksessa. Hallitustyössä saattaa tulla eteen tilanteita, jotka vaativat hallitukselta normaalia suurempaa asioihin paneutumista. On silti kyseenalaista tarvitaanko pysyviä ja useita erillisiä valiokuntia tämän kokoluokan yhtiöissä. Omistajaohjaus suosittaa, että konserniyhtiöissä luovutaan pysyvien valiokuntien käytöstä, mutta tilapäiset työryhmät ja valiokunnat ovat tarvittaessa mahdollisia, jolloin niistä voidaan maksaa myös kokouspalkkiot.

Kevään 2021 yhtiökokouksissa on päätetty maksaa hallitustyöstä konsernijaoston 23.2.2021 § 17 mukaiset palkkiot. Yhtiökokousten pöytäkirjoissa ei ole mainintoja valiokuntien kokouspalkkioista. Niissä yhtiöissä, joissa Tampereen kaupunki on ainoa osakkeenomistaja kokouspalkkion maksamisen soveltamista koskeva suositus voidaan tehdä konsernijaoston päätöksellä. Mikäli yhtiössä on muita osakkeenomistajia tulee päätös tehdä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai ensi vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Konserniyhtiöiden hallituspalkkioita voidaan maksaa myös hallitusten jäsenistä koostuville tilapäisille työryhmille ja valiokunnille, jotka valmistelevat asioita varsinaisille hallitusten kokouksille.

Käytäntöä sovelletaan kaupungin kokonaan omistamiin yhtiöihin siten, että yhtiökokouksen päätös hallituspalkkioiden maksamisesta koskee myös hallitusjäsenten tilapäisiä ja epävirallisia, asioita valmistelevia, kokouksia.

Mikäli konserniyhtiössä on myös muita osakkeenomistajia ja hallitus toivoo palkkiokäytännön laajentamista, tulee järjestää ylimääräinen yhtiökokous asiasta päättämiseksi mahdollisimman pian.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pormestari Lauri Lyly palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.