Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.6.2021

§ 73 Jäsenen nimeäminen Suomen kasvukäytävä -verkoston valtuuskuntaan kaudelle 2021-2024 

TRE:4557/00.01.05/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen kasvukäytävä -verkosto pyytää sähköpostilla saapuneessa kirjeessään kaupunkia nimeämään valtuuskuntaan edustajan ja varaedustajan. Kasvukäytävää hallinnoi isäntäkaupunkina toimivana Hämeenlinnan kaupungilla oleva kahden hengen projektitoimisto.

Suomen kasvukäytävä -yhteistyössä on mukana 20 kuntaa ja kolme maakuntaliittoa, neljä kauppakamaria, neljä ministeriötä ja Suomen Yrittäjät ry. Osapuolten tavoitteena on kehittää alueesta Pohjoisen Euroopan kestävän kasvun dynamo, nauhakaupunkimainen kehitys- ja palvelualusta. Kaikille yhteisiä tavoitteita ovat saavutettavuuden (fyysinen ja digitallinen infra, älyliikenne ja liikkumispalvelut) kehittäminen, viestintäyhteistyö sekä alueen tekeminen aidosti kehitys- ja palvelualustaksi.

Kasvuvyöhykkeeseen kuluvat osapuolet sitoutuvat tekemään verkostoyhteistyötä sekä keskenään että työn tavoitteiston osalta muiden toimijoiden kanssa. Sopimuksen allekirjoittaneet kasvuvyöhykkeen toimijat pyrkivät yhteistyön kautta vahvistamaan myös kasvukäytävän kansainvälistä ulottuvuutta.

Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmän puheenjohtajan mukaan valtuuskunnan toimikausi alkaa syyskuussa 2021 ja päättyy vuoden 2024 lopussa.

Kaupungin edustajana verkoston ohjausryhmässä toimii kilpailukykykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Suomen kasvukäytävä -verkoston valtuuskuntaan jäseneksi kaudelle 2021-2024 nimetään johtaja Teppo Rantanen ja varajäseneksi kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

markku.rimpela(at)hameenlinna.fi, launo.haapamaki(at)hameenlinna.fi, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.