Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.6.2021

§ 66 Osakkeenomistajien yksimielinen päätös Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen valtuutukselle osakeannista 

TRE:4429/02.04.00/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitus on saanut ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 19.12.2019 valtuuden myydä yhtiön omia osakkeita. Valtuus umpeutuu 18.6.2021 ja nyt yhtiön hallitus pyytää valtuuden jatkamista.

Jotta yhtiöön voidaan ottaa uusia osakkaita valtuuden päättymisen jälkeen, pitää kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous tai tehdä yhtiön osakkeenomistajien yksimielinen päätös, jolla hallitus valtuutetaan luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuuden mukaan hallitus voi luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään kahdeksan kappaletta, mikä vastaa 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuudella hallitus saa oikeuden päättää siitä, luovutetaanko osakkeet osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus saa luovuttaa uudet osakkeet ainoastaan maksua vastaan. Hallituksella on oikeus päättää lisäksi muista osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta päätöksen viimeisen allekirjoituksen päivämäärästä lukien.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitus valtuutetaan luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiön osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan Voimia Oy, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.