Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 22.6.2021

§ 64 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2020 

TRE:4616/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2020 on järjestyksessään seitsemästoista yhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti. Raportissa esitetään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuodelta 2020 tilinpäätösanalyysin muodossa. Tiedot perustuvat valtaosin yhtiöiden tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi.

Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Kuntaomisteiset yhtiöt jakautuvat liiketoiminta-ajatuksensa mukaan karkeasti kahteen ryhmään. Kaupungin omistamilla ns. toiminnallisilla yhtiöillä on kunnallinen, seudullinen tai sosiaalinen palvelutehtävä. Näiden yhteisöjen toimintaa ei harjoiteta pelkästään liiketaloudellisista lähtökohdista, vaikka niilläkin tavoitteena on kattaa kulunsa ja kehittyä oman tulorahoituksen turvin. Toisessa kategoriassa ovat liiketoiminnalliset yhtiöt, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla. Näille yhtiöille on asetettu selkeä taloudellinen tuottovaatimus. Myös tavoiteasetanta ja liiketoiminnan tuloksellisuuden vertailu on markkinalähtöistä.

Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 on raportoitu Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta. Konsernijaosto käsitteli vuoden 2020 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista 23.3.2020 § 22.

Tytär- ja osakkuusyhtiöraportin yhtenä keskeisenä havaintona on, että kaupungin tytäryhteisöjen maksamien osinkojen määrä oli edelleen merkittävä koronavuoden poikkeusoloista huolimatta. Pitkään jatkunut osinkotulojen kasvu kääntyi laskuun, mutta osinkotuloilla on selkeä merkitys kaupungin taloudelle ja saatu 24,26 milj. euron tulo vastaa noin 0,5 veroprosenttiyksikköä. Osinkotavoitteella vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Kaupungin saamien osinkojen kovin kasvu on ohi, mutta osinkosumman arvioidaan pysyvän jatkossakin 25-30 milj. euron tuntumassa. Suurin osingonmaksaja vuodelta 2020 oli Tampereen Sähkölaitos Oy 20,0 milj. euron osingoilla.

Vuosi 2020 oli tytäryhteisöille hyvin kaksijakoinen: osa yhtiöistä kasvatti liikevaihtoaan mm. kaupungin kovan rakentamistahdin ansiosta, mutta osa menetti myyntiään ja tulostaan koronan ja koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten takia. Matkailu-, tapahtuma- ja pysäköintiliiketoiminnan yritykset olivat kovilla vuonna 2020. Kaupungin viidentoista suurimman tytäryhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi runsaat seitsemän prosenttia 885,3 milj. euroon, mutta nettotulos laski yli 15 prosenttia 50,2 milj. euroon.

Omistajana Tampereen kaupunki haluaa edistää konsernin vastuullista liiketoimintaa ja avoimuutta. Osana näitä tavoitteita vuoden 2020 tytär- ja osakkuusyhtiöraporttiin on otettu tiedot tytäryhtiöiden ympäristöinvestoinneista. Tyttärien ympäristöinvestoinnit vuonna 2020 olivat 142,4 milj. euroa. Suurimpia investoijia ympäristöön olivat Tampereen Sähkölaitos -konserni, Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy.

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2020 on esitetty liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2020 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.