Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Jäsenen nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen 

TRE:2/00.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kotilinnasäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus. Tampereen kaupunginhallitus valitsee hallitukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan kuusi jäsentä. Mikäli yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 pykälän tarkoittamia ehdokkaita on nimetty, valitsee kaupunginhallitus lisäksi kaksi hallituksen jäsentä näistä ehdokkaista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyisten sääntöjen perusteella kaupunginhallitus ei voi erottaa hallitusta kesken toimikauden.

Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on kokouksessaan 27.5.2014 valinnut Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2015-2018 seuraavat henkilöt: Timo P. Nieminen, Riitta Koskinen, Atanas Aleksovski, Satu Sipilä, Maire Martikainen ja Terttu Koskela. Liiketoimintajaosto on 26.4.2016 valinnut säätiön toiminnanjohtajaksi valitun Aleksovskin tilalle uudeksi hallituksen jäseneksi Jarkko Auvisen. Säätiön hallituksessa toimii lisäksi kaksi asukasedustajaa: Tuula Lehtinen ja Veikko Vepsäläinen.

Maire Martikainen on ilmoittanut kirjallisesti 31.12.2017 eroavansa Kotilinnasäätiön hallitusjäsenyydestä.

Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen toimikausi jatkuu vuoteen 2018. Kotilinnäsäätiön hallitus pyytää 15.1.2018 toimitetussa kirjeessään konsernijaostoa nimeämään uuden jäsenen säätiön hallitukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Jäsen Maire Martikaisen eroaminen Kotilinnasäätiön hallituksesta merkitään tiedoksi.

Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen jäseneksi nimetään ______________.

Päätös annetaan Tampereen Kotilinnasäätiölle kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena.

Päätös

Jäsen Maire Martikaisen eroaminen Kotilinnasäätiön hallituksesta merkitään tiedoksi.

Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen jäseneksi nimetään Perttu Jussila.

Päätös annetaan Tampereen Kotilinnasäätiölle kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena.

Kokouskäsittely

Jaakko Stenhäll ehdotti, että Tampereen Kotilinnasäätiön hallituksen jäseneksi nimetään Perttu Jussila.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tampereen Kotilinnasäätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.