Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 7 Jäsenten nimeäminen Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen 

TRE:125/00.03.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Juhani Eskelinen on ilmoittanut sähköpostilla Suomen Hopealinja Oy:n hallitukselle eroavansa yhtiön hallituksesta 2.1. 2018 alkaen. Eskelinen on toiminut hallituksen puheenjohtajana.

Tampereen kaupungilla on yhtiön hallituksessa kaksi paikkaa, joista toinen toimii hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen kokoonpanon täydentämiseksi, johon kaupungin tulee nimetä uusi hallituksen jäsen. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Kaupungin ehdokkaaksi Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi nimetään ____________. 

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa.

Päätös

Kaupungin ehdokkaaksi Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Janne Salonen. 

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa.

Kokouskäsittely

Kalervo Kummola ehdotti, että kaupungin ehdokkaaksi Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Janne Salonen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Suomen Hopealinja Oy, nimetty, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.