Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 5 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2018 

TRE:296/00.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä.

Konsernijaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää

1) tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen

2) kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin

3) kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen

4) vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta

5) ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille

6) esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja myymisestä

7) yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista

8) kaupungin kannan antamisesta konserniyhteisöjen merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos -konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden myyntiä, josta päättää valtuusto

9) konserniyhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myyntiä koskevien esitysten tekemisestä

10) osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden myynnistä.

Konsernijaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Vuonna 2018 on kevätkaudelle päätetty pidettäväksi seitsemän kokousta: 23.1., 13.2. (klo 11.00), 13.3., 10.4., 3.5. (poikkeuksellisesti torstai), 29.5. ja 19.6.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontuu tiistaisin klo 12.00. Kevätkaudella 2018 kokoukset pidetään, pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Konsernijaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma vuodelle 2018. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2018 hyväksytään.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin seuraavin muutoksin, että 13.2.2018 kokous perutaan ja lisäksi pidetään asuntoyhteisöjen omistajastrategia seminaari 8.3.2018 klo 12.00.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa päätettiin yksimielisesti perua 13.2.2018 kokous ja pitää asuntoyhteisöjen omistajastrategia seminaari 8.3.2018 klo 12.00.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Riikka-Liisa Viitaniemi, Tiina Kyöttilä-Vettenranta, Jouko Aarnio, Mia Helin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.