Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Patentti- ja rekisterihallituksen Tampereen Kotilinnasäätiölle antama päätös ja sen vaikutusten arviointi 

TRE:33/02.04.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus PRH on 13.10.2017 todennut Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n toimineen säätiölain vastaisesti ja edellyttänyt säätiötä korjaamaan menettelytapojaan. PRH:n mukaan säätiön johto ei ole toiminut huolellisesti selvittäessään Tampereen kaupungin kantaa Muotialantien vuokraoikeuden siirrossa, koska säätiö ei ole saanut kaupungilta yksiselitteistä hyväksyntää toiminnalleen. Säätiön olisi pitänyt pyytää kaupungilta kirjallisena virallinen päätös vuokraoikeuden siirrosta. PRH on määrännyt säätiön selvittämään johdon huolimattomuuteen johtaneen menettelyn, siitä säätiölle mahdollisesti aiheutuneen ylimääräiset kustannukset, taloudelliset menetykset ja muut vahingot sekä päättämään keinoista, joilla säätiö varmistaa tarkoituksensa toteuttamisen kannalta keskeisten sopimusvelvoitteidensa noudattamisen. Kotilinnasäätiön hallitus on valittanut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 14.8.2017 kohtuullistaa Muotialantien tontin maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaista 1.800.000 euron suuruista sanktiota 1.150.000 euron suuruiseksi, mikä vastaa Tampereen Kotilinnasäätiön vuokrasopimuksen myynnistä perusteettomasti saamaa summaa. Kotilinnasäätiö velvoitettiin toteuttamaan Ranta-Tampellan alueella kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitettu rakennushanke ja käyttämään saamansa 1.150.000 euroa kohteen omarahoitusosuuteen. Kaupunginhallituksen päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jota kaupunginhallitus käsitteli 20.11.2017. Oikaisuvaatimus hyväksyttiin osittain ja asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi toivomusponnen: Asian palauduttua uudelleen valmisteltavaksi kaupunginhallitus toteaa, että koska myös kaupungin valmistelussa on ollut puutteita ja huomautettavaa kaupunginhallitus pitää kohtuullisena, että sen ja maanvuokrasopimuksen 19-kohdan erityisten syiden perusteella Kotilinnasäätiöltä perittävää maanvuokrasopimuksen mukaista sanktiota kohtuullistetaan.

Tampereen kaupunki on 5.12.2017 lähettänyt Kotilinnasäätiölle vaatimuskirjeen sopimussakon maksamisesta. Säätiö on Borenius Asianajotoimisto Oy:n välityksellä kiistänyt vaatimuksen perusteeltaan ja määrältään sekä vetoaa kaupunginhallituksen toivomusponteen sanktion kohtuullistamisesta ja neuvotteluratkaisun löytämisestä.

Kotilinnasäätiön sääntöjen 2 §:n mukaan sen tarkoituksena on edistää ja tukea eläkeläisten ja ikääntyvien ihmisten omatoimiseen asumiseen ja asuinpalveluihin liittyvää toimintaa vuokraamalla asuntoja eläkeläisille ja ikääntyville ihmisille. Palveluasuntoihin ja tuetun asumisen yksiköihin valittavia lukuun ottamatta asukkaiden valinnassa otetaan huomioon vähintään avohuoltopalvelun turvin toimeentulevat hakijat. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii omistukseensa ja hallintaansa tontteja sekä asuin- ja palvelutiloja, sekä muita tiloja, joilla voidaan edistää ensimmäisessä momentissa tarkoitettua toimintaa.

Kotilinnasäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus. Tampereen kaupunginhallitus valitsee hallitukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan kuusi jäsentä. Mikäli yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 pykälän tarkoittamia ehdokkaita on nimetty, valitsee kaupunginhallitus lisäksi kaksi hallituksen jäsentä näistä ehdokkaista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyisten sääntöjen perusteella kaupunginhallitus ei voi erottaa hallitusta kesken toimikauden.

Kuntalain 6 §:n mukaan mitä laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvallassa olevaan säätiöön. Tampereen kaupungilla on oikeus nimittää enemmistö Kotilinnasäätiön hallituksessa ja lisäksi säätiön yhdistellään kaupunkikonsernin tilinpäätökseen, joten säätiö selkeästi kuuluu lain määrittämään kuntakonserniin.

Voimassa olevan hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on mm: 2) ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti, 3) vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta, 6) valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet, 7) valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta, 8) seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.

Säätiölain 1 luvun 4 §:n mukaan säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. Lisäksi säätiölain 3 luvun 2 §:n mukaan hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (hallituksen yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Kotilinnasäätiön hallituksen jäsen Maire Martikainen on 31.12.2017 päivätyssä kirjeessään ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Samalla hän esittää kirjeessään vakavia syytöksiä säätiön hallituksen työskentelytavoista sekä toiminnanjohtajan toiminnasta. Omistajaohjaus on pyytänyt Kotilinnasäätiön hallitukselta selvityksen kirjeessä esitettyihin epäkohtiin. Selvityksessä säätiön hallitus kiistää Martikaisen esiinnostamat epäkohdat. Martikaisen kirje ja säätiön hallitukselta saatu selvitys ovat liitteenä.

Myös kaupungin sisäinen tarkastus on tarkastusjohtajan (JHTT, CGAP, CRMA) toimesta toteuttanut Muotialan tontin vuokraoikeuden siirtämistä koskevan tarkastuksen, josta laadittu raportti on myös liitteenä. Tarkastus on kohdistunut myös laajempaan osallisten joukkoon kuin vain säätiöön. Raportin keskeiset suositukset ovat maanvuokrasopimuksen mukaisen sopimussakon periminen, tytäryhteisöjen johtoon kuuluvien henkilöiden pidättyminen kuulumisesta konsernijohtoon ja konsernivalvonnasta vastaavien toimielinten jäsenyyteen, kaupungin lakimiesten asiantuntemuksen selkeämpi hyödyntäminen asioiden valmistelussa sekä hallintopäätösten antaminen kirjallisena.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston on hallintosäännössä sille määrättyjen tehtävien perusteella arvioitava, johtaako Patentti- ja rekisterihallituksen antama päätös joihinkin toimenpiteisiin. Hallituksen nyt toimittaman selvityksen lisäksi olisi konsernijaoston arvioinnin kannalta perusteltua hankkia ulkopuolisen laatima objektiivinen selvitys hallituksen toimintatavoista säätiön johtamisessa, hallitustyöskentelyn menettelyistä, sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sopimusriskien hallinnasta. Lisäksi säätiön sääntöihin tulisi sisällyttää konsernijohdon erillisellä päätöksellä kaupungin tietojensaantioikeus sekä sisäisen tarkastuksen tarkastusoikeus säätiön toimintaan, hallintoon ja talouteen sekä kaupungin oikeus tarvittaessa erottaa hallitus kesken toimikauden. Samalla hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta olisi hyvä suorittaa kaupungin toimesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Konsernijaosto kuulee Kotilinnasäätiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä keskustelee säätiön tilanteesta suhteessa Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätökseen ja säätiön hallitukselta saatuun selvitykseen sen työskentelytavoista ja toiminnanjohtajan toiminnasta.

Konsernijaosto edellyttää Kotilinnasäätiön hallituksen huomioivan esitystekstissä mainitut muutosehdotukset säätiön uusien sääntöjen valmistelussa.

Päätös

Konsernijaosto kuulee Kotilinnasäätiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa Kotilinnasäätiön hallitustyöskentelystä ja johtamisesta ottaen huomioon Patentti- ja rekisterihallitus PRH:n valvontapäätöksen, sisäisentarkastuksen raportin ja hallituksen jäsenen Maire Martikaisen väitteet hallituksen toimintakäytännöistä.

Konsernijaosto edellyttää Kotilinnasäätiön hallituksen huomioivan esitystekstissä mainitut muutosehdotukset säätiön uusien sääntöjen valmistelussa.

Kotilinnasäätiön ja Vuokratalosäätiön sääntömuutokset käsitellään seuraavassa konsernijaoston kokouksessa.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Kotilinnasäätiön hallituksen puheenjohtaja Timo P Nieminelle ja hallituksen varapuheenjohtaja Jarkko Auviselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Lauri Lyly saapui kokoukseen.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa kuulumaan

"Konsernijaosto kuulee Kotilinnasäätiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa Kotilinnasäätiön hallitustyöskentelystä ja johtamisesta ottaen huomioon Patentti- ja rekisterihallitus PRH:n valvontapäätöksen, sisäisentarkastuksen raportin ja hallituksen jäsenen Maire Martikaisen väitteet hallituksen toimintakäytännöistä.

Konsernijaosto edellyttää Kotilinnasäätiön hallituksen huomioivan esitystekstissä mainitut muutosehdotukset säätiön uusien sääntöjen valmistelussa.

Kotilinnasäätiön ja Vuokratalosäätiön sääntömuutokset käsitellään seuraavassa konsernijaoston kokouksessa".

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösesityksen olevan asian käsittelyn pohjana.

 

Tiedoksi

Timo P Nieminen/Kotilinnasäätiö, Markus Kiviaho, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.