Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 8 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Koivupirtin säätiölle vuodeksi 2018 

TRE:9508/00.03.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Koivupirtin säätiö pyytää 13.12.2017 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2018.

Säätiön sääntöjen mukaan Tampereen kaupunginhallitus valitsee vuosittain kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Vuodeksi 2017 tarkastustehtäviin on valittu varsinaisiksi tilintarkastajiksi sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä HT Antti-Jussi Penttilä ja HT Pekka Uusitalo.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Koivupirtin säätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2018 tilejä ja hallintoa nimetään varsinaisiksi tilintarkastajiksi sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja heidän varamiehikseen mainitussa järjestyksessä HT Antti-Jussi Penttilä ja HT Pekka Uusitalo.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jaakko Stenhäll poistui kokouksesta.

Tiedoksi

nimetyt, Koivupirtin säätiö, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.