Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 6 YH-Kodit Oy:n uuden osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen sekä Tampereen kaupungin omistusosuus YH-kodit Oy:ssä  

TRE:31/02.04.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

YH Kodit Oy -konserni on merkittävä vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntojen rakennuttamiseen ja omistamiseen sekä asumisen palveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee 40 henkilöä. Konserni omistaa yli 6.500 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa ja se rakennuttaa noin 300-400 uutta asuntoa vuodessa.

YH Kodit Oy:n pääomistajia ovat pirkanmaalaiset ja varsinaissuomalaiset kaupungit ja kunnat sekä säätiöt. Tampereen kaupunki omistaa 18,6 prosenttia ja Tampereen Vuokratalosäätiö 17,1 prosenttia YH-Kodit Oy:n osakkeista. Tampereen kaupunkikonserni on yhtiön suurin osakkeenomistaja. Nykyinen YH-Kodit Oy tytäryhtiöineen on muodostettu noin 12 vuotta sitten, jolloin valtakunnallista yleishyödylliseen asuntotuotantoon keskittynyttä toimintaa jaettiin alueellisiin yhtiöihin. YH Kodit Oy:llä on yhteensä 18 osakkeenomistajaa.

Emoyhtiö YH-Kodit Oy omistaa 50,1 prosentin osuuden konsernin merkittävintä omaisuutta hallinnoivasta YH-Yhtymä Länsi Oy:stä. Siinä on seitsemän vähemmistöomistajaa, mm. Elop Holding Oy 21,3 prosenttia, YH-VS Rakennuttaja Oy 18,3 prosentia ja Ilmarinen 6,6 prosenttia, jotka yhteensä omistavat loput 49,9 prosenttia. YH-Yhtymä Länsi Oy myi 1.800 vuokra-asuntoa vuonna 2016 Työelävakuutusyhtiö Elolle ja sai kaupasta huomattavan käteisvarallisuuden.

Konsernijaosto hyväksyi kokouksessaan 19.9.2017 YH-konsernin fuusiosuunnitelman ja edellytti, että uudesta osakassopimuksesta päätetään erikseen. 30.10.2017 pidetyssä ylimääräisissä yhtiökokouksissa YH-Kodit Oy:n ja YH-Yhtymä Oy:n hallituksille annettiin valtuudet valmistella yhtiöiden fuusio vuoden 2018 puolella kokoonkutsuttavalle yhtiökokoukselle. Fuusiolla tähdätään konsernirakenteen ja -johtamisen selkiyttämiseen, osakkaiden samansuuntaisten intressien varmistamiseen ja osakkeen yksinkertaisempaan arvonmääritykseen sekä osakkeen likvidiyden kohentamiseen. Yhtiökokouksessa valittiin myös merkittävimpien osakkeenomistajien edustajista koostuva nelihenkinen työryhmä valmistelemaan mahdollisia muutoksia osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen. Luonnokset uudeksi yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi ovat päätösesityksen liitteinä. Yhtiöjärjestyksen keskeisimmät muutokset ovat lunastuspykälän yksinkertaistaminen sekä hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajien valinnan keskittäminen yhtiökokoukselle. Osakassopimuksen sisältöä on pyritty yksinkertaistamaan sekä laatimaan siitä sellainen, joka toimisi myös mahdollisten tulevien omistuspohjan muutosten jälkeen. Merkittävmipiä muutoksia ovat yhtiön kotipaikan sitominen Tampereen kaupunkikonsernin yhteenlaskettuun omistusosuuteen, selkeän voitonjakotavoitteen kirjaaminen, hallituksen jäsenmäärän kasvattaminen yhdeksään sekä hallituspaikkojen nimeämisoikeuden sitominen omistusosuuden suuruuteen.

Viime syksyn aikana käydyissä keskusteluissa on myös esitetty, että Tampereen kaupunki ostaisi Tampereen Vuokratalosäätiön omistamat YH-Kodit Oy:n osakkeet. Kauppahintana käytettäisiin joko kokonaan tai ainakin osittain kaupungilla säätiöltä olevien antolainasaamisten kuittaamista. Perustuen YH-Kodit Oy:n osakkeesta tehtyyn arvonmääritykseen voisi säätiön omistamien osakkeiden kauppahinta olla haarukassa 12-15 miljoonaa euroa. Arvo riippuu erityisesti vähemmistöosuuden arvoa määritettäessä sovellettavan alennuksen määrästä.

Tampereen kaupunki on juuri aloittanut talouden tasapainottamisohjelman, jolla pyritään nostamaan kaupungin tulos positiiviseksi, investointien omarahoitusosuus korkeammaksi ja hillitsemään lainapääoman tulevaa kasvua. Samalla on todettava, että kaupunkikonserniin kuuluu tällä hetkellä viisi kaupungin määräysvallassa olevaa asuntosektorin toimijaa: Tampereen Vuokratalosäätiö, Tampereen Kotilinnasäätiö, Tampereen Vuokra-Asunnot Oy, Vilusen Rinne Oy ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy. Nämä omistavat yhteensä noin 15.900 asuntoa, joiden kautta kaupunki kykenee täysin riittävässä määrin toteuttamaan asuntopoliittista strategiaansa. Ostamalla Tampereen Vuokratalosäätiön omistamat YH-Kodit Oy:n osakkeet pysyy Tampereen kaupunki edelleen vähemmistöosakkaan asemassa, eikä siten kykene vaikuttamaan YH-Kodit Oy:n liiketoimintaan kuten täydessä määräysvallassa oleviin toimijoihin. Parhaimmillaan YH-Kodit Oy:n osake voi toimia hyvänä finanssisijoituksena, mutta kohonneista tuotto-odotuksista huolimatta sijoituksen tuotosta ei ole takeita ja osakkeiden hankinta kasvattaisi koko kauppahinnan verran kaupungin velkaa, vaikka maksuna käytettäisiin velan kuittaamista. Koska investointi ei ole välttämätön eikä sen tekemättä jättäminen mitenkään heikennä kuntalaisten asumisen palveluita, tulisi talouden tasapainottamisohjeman tavoitteiden mukaisesti käyttää rahaa vain kaupungin kasvun ja palveluiden kannalta välttämättömiin kohteisiin. Tällöin investoiminen YH-Kodit Oy:n osakkeisiin ei ole tarkoituksenmukaista. Yhtiö jatkaa liiketoimintansa kehittämistä normaalein liike-elämän säännöin ja investoi varmasti tulevaisuudessakin Tampereelle, mikäli kaupungissa on sopivia tontteja tarjolla ja vuokra-asunnoille on kysyntää.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Liitteenä olevat luonnokset uudeksi YH-Kodit Oy:n yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi hyväksytään.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen teknisluonteisia korjauksia ja allekirjoittamaan osakassopimus.

Tampereen kaupunki ei nyt lisää omistustaan YH-Kodit Oy:ssä ostamalla yhtiön osakkeita Tampereen Vuokratalosäätiöltä, mutta jatkaa neuvotteluja säätiön kanssa toteutuskelpoisen ratkaisun löytämiseksi myöhemmin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.