Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.3.2021

§ 24 Finnpark Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen 

TRE:2058/02.04.00/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Finnpark Oy on maksanut osinkoa valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta tai vähintään 1,2 milj. euroa ja sijoitetun oman pääoman palautusta P-Hämppiin tehdystä sijoituksesta 0,5 milj. euroa. Koronapandemiasta johtuen näitä eriä ei maksettu vuonna 2020.

Yhtiön liiketoiminnan tilanne on jälleen heikentynyt syksyn positiivisen kehityksen jälkeen ja tämä heikentää yhtiön maksuvalmiutta. Vuoden 2020 tilinpäätöksen tulos on positiivinen ja kassatilanne on hyvä. Tämä on seurausta viime vuoden aikana käytetyistä lyhennysvapaista ja muiden maksujen lykkäämisestä, joilla on turvattu yhtiön maksuvalmius.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on lähettänyt konsernijaostolle perustelukirjeen, että osingon ja pääoman palautuksen maksamisesta pidättäydyttäisiin myös tämän vuoden osalta. Tällä jatketaan yhtiön maksuvalmiuden turvaamista ja voidaan käyttää tarvittaessa perusteluna rahoittajien suuntaan, jos lainojen lyhennysohjelmia pitää muuttaa lisää.

Omistajaohjausyksikkö yhtyy yhtiön näkemykseen osingonmaksusta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta. Maaliskuun 2021 epidemiatilanne ja näkymät huomioiden osingonmaksu kevään yhtiökokouksessa ei ole tämän hetken tiedoin miltään osin perusteltua. Mikäli yhtiön osinkotavoitteesta luovutaan esityksen mukaisesti, heikentyy vuoden 2021 talousarvioon sisällytetty tytäryhtiöiden osingoista ja pääoman palautuksista tavoiteltu tulo vastaavasti 1,7 milj. eurolla.

Omistajaohjausyksikön käsityksen mukaan on selvintä, että konsernijaosto antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle kuntalain 46 §:n mukaisen ohjeen koskien osingonmaksua Finnpark Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Finnpark Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta vuodelta 2021 luovutaan.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asko Koskinen/Finnpark Oy, Antti Marttila/Finnpark Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.