Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.3.2021

§ 29 Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle  

TRE:1818/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2021 ja se päättyy kevään 2022 yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä.

Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, jonka jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston ja esittelijän kanssa.

Valtuusto hyväksyi konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaikaa on 1.7.2021 saakka.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräyksen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 23.2.2021 § 17 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu neljään ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille.

Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät henkilövaihdokset on merkitty punaisella fontilla, jotta muutokset on helpompi havaita. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2021 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2021 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Esteellisyys

  • Rahoituspäällikkö Janne Salonen ilmoitti olevansa esteellinen Tavase Oy:n ja Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen jäsenyytensä vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Salonen poistui kokouksesta Tavase Oy:n ja Suomen Hopealinja Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.   Controller Sami Suojanen ilmoitti olevansa esteellinen KiOy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen, Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n ja Koy Atalan Liikekeskuksen hallitusten jäsenyytensä vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella. Suojanen poistui kokouksesta KiOy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen, Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n ja Koy Atalan Liikekeskuksen hallitusten jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.   Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ilmoitti olevansa esteellinen Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitusten jäsenyytensä vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain §28 1 momentin 1 kohdan perusteella.  Vuojolainen poistui kokouksesta Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n hallitusten jäsenten nimeämisen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siltä osin, että päätöksen liitteeseen korjataan Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen nimettäväksi Katri Pihlajan sijasta Irene Roivainen.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Pormestari Lauri Lyly saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.