Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.3.2021

§ 26 Kaupungin riskiarviointiin sisältyvät omistajaohjausriskien toimenpiteet 

TRE:1291/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Riskienhallintapäällikkö Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Syyskaudella 2020 strategia- ja kehittämisyksikössä valmisteltiin kaupunkitasoinen riskiarviointi kaupungin strategisen tason riskeistä yhteistyössä konsernihallinnon johtoryhmän jäsenten kanssa. Kaupunkitasoiset strategiset riskit tunnistettiin konsernihallinnon johtoryhmän jäsenten haastatteluissa ja riskit priorisoitiin johdolle suunnatulla kyselyllä merkittävyysjärjestykseen. Riskianalyysityötä on jatkettu riskienhallintasuunnitelmien laadinnalla merkittävimmille kaupunkitasoisille riskeille. Riskianalyysin lisäksi valmisteltiin uusi vuosikello riskienhallinnan kaupunkitasoiselle raportoinnille ja riskimalli, joka ohjaa riskianalyysien laadintaa kaupungin palvelualueilla, palveluryhmissä, konsernihallinnossa ja kaupungin liikelaitoksissa. Riskiarviointiraportti esiteltiin konsernihallinnon johtoryhmässä joulukuussa 2020 ja riskeistä raportoidaan osana Tampereen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöstä.

Omistajaohjauksen vastuualueelle kaupungin merkittävimmiksi arvioiduista riskeistä liittyi kolme riskiä, joihin on myös laadittu riskienhallintatoimenpiteitä. Keskeisimmät riskialueet omistajaohjauksessa liittyivät kaupungin omistajatavoitteiden ja -strategioiden selkeämpään viestintään yhtiöiden koko hallitukselle, yhtenäisiin konserniprosesseihin ja toimintatapaan käyttää konsernin tukipalveluita sekä konserniyhtiöiden omistaja-arvon huomioimiseen nykyistä paremmin johtamisen työkaluna. Näihin kaikkiin tunnistettuihin riskeihin liittyen on laadittu kaupunkitasoisia hallintatoimenpiteitä.

Yleisesti voidaan todeta, että riskienhallinnan tarkoituksena on mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja varmistaa toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Riskienhallinta on Tampereen kaupungissa järjestelmällistä ja tavoitteellista toimintaa, jolla tuetaan kaupungin johtamista ja kehittymistä. Myös hyvin toimiva hallinto- ja johtamistapa edellyttää, että siihen on sisällytetty riittävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan menettelyt. Nämä yhdessä tuottavat kohtuullisen varmuuden tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupungin riskiarviointiin sisältyvät omistajaohjausriskien toimenpiteet merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden riskienhallintapäällikkö Annina Nääpälle sekä riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Jouni Perttula, Annina Nääppä, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)