Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.3.2021

§ 25 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2020 

TRE:1757/00.05.00/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen on tilikaudelta laadittavassa toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten konsernivalvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja.

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt (soveltuvin osin) ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan.

Tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta lainsäädännön ja konserniohjeen mukaisesti. Konsernijohdon tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Tampereen kaupunki seuraa omistajana tytäryhteisöille asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja säännöllisesti. Yhtiöiden johtoa tavataan tilivuoden aikana omistajakeskusteluissa, minkä lisäksi useiden yhtiöiden toimintaa arvioidaan konsernijaoston käsittelemissä yhtiökohtaisissa tilannekatsauksissa. Merkittävien konserniyhtiöiden talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle talousraporttien yhteydessä ja omistajaohjaus laatii vuosittain laajan  analyysiraportin Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta.

Selonteko konsernivalvonnasta on vuoden 2020 osalta laadittu lähinnä tytäryhteisöjen toimitusjohtajien ja hallitusten puheenjohtajien kanssa käytyjen tavoite- ja omistajakeskustelujen pohjalta. Omistajakeskusteluissa käydään läpi yhtenä osa-alueena mm. tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmien ja riskikartoitusten sisältö ja ajantasaisuus, yhtiön sisäisen valvonnan menettelyt ja hyvän hallinto- ja johtamistavan noudattaminen. Vuonna 2020 omistajakeskustelut jouduttiin toteuttamaan etänä ja osin vain sähköpostitse yhtiöiltä pyydettyjen tietojen perusteella. Yleensä joka toinen vuosi on myös toteutettu tytäryhtiöiden johdolle sekä konsernijohdolle valvontaa koskeva itsearviointikysely, mutta tämä jäi väliin vuonna 2020 ja se tulee tehdä kuluvana vuonna.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuodelta 2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markus Kiviaho, Jouni Perttula, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)