Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.3.2021

§ 23 Tampereen Särkänniemi Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta luopuminen 

TRE:2008/02.04.00/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi Tampereen Särkänniemi Oy:n liiketoimintaan. Kesällä 2020 huvipuisto päästiin avaamaan 1,5 kuukautta normaalia myöhemmin ja asiakasmäärärajoitus oli voimassa koko kesäkauden. Myöhästynyt kauden avaus ja 54 prosentin lasku kävijämäärissä veivät yhtiön tuloksen tappiolle. Yhtiö teki vuoden aikana merkittävästi töitä tappioidensa minimoiseksi, mutta pandemian vaikutukset näkyvät yhtiön taloudellisessa tilanteessa, investointikyvyssä ja osingonmaksukyvyssä seuraavina vuosina.

Tampereen kaupunki asetti yhtiölle 0,5 milj. euron osingonmaksutavoitteen vuodelle 2021. Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen olla jakamatta osinkoa 1.1.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja pyytää kaupunginhallituksen konsernijaostolta osingonmaksutavoitteen poistamista. Yhtiö on perustellut asiaa konsernijaostolle osoitetussa kirjeessä.

Omistajaohjausyksikkö yhtyy yhtiön näkemykseen koskien osingonmaksua. Maaliskuun 2021 epidemiatilanne ja näkymät huomioiden osingonmaksu kevään yhtiökokouksessa ei ole tämän hetken tiedoin miltään osin perusteltua. Mikäli yhtiön osinkotavoitteesta luovutaan esityksen mukaisesti, heikentyy vuoden 2021 talousarvioon sisällytetty tytäryhtiöiden osingoista tavoiteltu tulo vastaavasti 0,5 milj. eurolla.

Omistajaohjausyksikön käsityksen mukaan on selvintä, että konsernijaosto antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle kuntalain 46 §:n mukaisen ohjeen koskien osingonmaksua Tampereen Särkänniemi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Särkänniemi Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta luovutaan.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Janne Salonen, Tampereen Särkänniemi Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.