Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.6.2020

§ 61 Jäsenen nimeäminen Suomi-rata Oy:n hallitukseen 

TRE:3810/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2020 § 43 kaupungin osallisuudesta Tampere-Helsinki välisen raideyhteyden kehittämistä valmistelevaan Suomi-rata Oy:öön. Konsernijaosto hyväksyi yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen 7.4.2020 § 35.

Osakasospimuksen mukaan valtio nimeää hallitukseen viisi jäsentä ja järjestyksessä neljä suurinta muuta osakasta nimeää kukin yhden jäsenen. Valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupungin edustajaksi Suomi-rata Oy:n hallitukseen on hyvä nimetä monipuolisen kokemuksen omaava henkilö, jolla on erinomaista talousosaamista ja vahvaa kokemusta hallitustyöstä. Myös laaja luottamus kuntakentässä Pirkanmaalla ja maanlaajuisesti edesauttaa tehtävässä onnistumista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Tampereen kaupungin ehdokkaaksi Suomi-rata Oy:n hallitukseen nimetään Juha Yli-Rajala.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konsernijohtaja Yli-Rajalan esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Esteellisyys

  • Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn asianosaisuutensa vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1. momentin 1) kohdan perusteella. Konsernijohtaja Yli-Rajala poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Mikko Nurminen, Lauri Lyly

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.