Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 23.6.2020

§ 58 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2019 

TRE:3861/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2019 on järjestyksessään kuudestoista yhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti. Raportissa esitetään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuodelta 2019 tilinpäätösanalyysin muodossa. Tiedot perustuvat valtaosin kunkin yhtiön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi.

Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Kuntaomisteiset yhtiöt jakautuvat liiketoiminta-ajatuksensa mukaan karkeasti kahteen ryhmään. Kaupungin omistamilla ns. toiminnallisilla yhtiöillä on kunnallinen, seudullinen tai sosiaalinen palvelutehtävä. Näiden yhteisöjen toimintaa ei harjoiteta pelkästään liiketaloudellisista lähtökohdista, vaikka niilläkin tavoitteena on kattaa kulunsa ja kehittyä oman tulorahoituksen turvin. Toisessa kategoriassa ovat liiketoiminnalliset yhtiöt, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla. Näille yhtiöille on asetettu selkeä taloudellinen tuottovaatimus. Myös tavoiteasetanta ja liiketoiminnan tuloksellisuuden vertailu on markkinalähtöistä.

Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019 on raportoitu Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta. Konsernijaosto käsitteli toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista 10.3.2020 § 22. Tavoitteet on nostettu osaksi vuoden 2019 tytär- ja osakkuusyhtiöraporttia, jotta lukijan on mahdollista hahmottaa yhdestä lähteestä kokonaisuutta, jonka muodostavat omistajan tahtotila ja yhtiön toiminta. 

Tytär-ja osakkuusyhtiöraportin yhtenä keskeisenä havaintona on jälleen, että kaupungin tytäryhteisöjen maksamien osinkojen kasvu on ollut huomattavan suurta 2010-luvulla. Osinkotuloilla on jo selkeä merkitys kaupungin taloudelle ja saatu 30,62 milj. euron tulo vastaa noin 0,75 veroprosenttiyksikköä. Osinkotavoitteella vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Osinkosumma kasvoi erityisen voimakkaasti vuodelta 2017 ja 2018. Samanlaista kasvua ei ollut vuodelta 2019. Voidaankin arvioida, että kaupungin saamien osinkojen kovin kasvu on ohi, mutta osinkosumman arvioidaan pysyvän jatkossakin noin 30 miljoonan euron tuntumassa. Merkittävin osingonmaksaja vuodelta 2019 oli Tampereen Sähkölaitos Oy, jonka maksama osinko kaupungille kasvoi 1,75 milj. euroa ja oli 24,5 milj. euroa.

Vuonna 2019 tytäryhteisöt kasvattivat liiketoimintaansa. Kaupungin viidentoista suurimman tytäryhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia 825,9 milj. euroon ja nettotulos parani yli kymmenen prosenttia 59,6 milj. euroon.

Omistajana Tampereen kaupunki haluaa edistää konsernin vastuullista liiketoimintaa ja avoimuutta. Osana näitä tavoitteita vuoden 2019 tytär- ja osakkuusyhtiöraporttiin on kerätty tytäryhtiöiden verojalanjälki. Tyttärien kokonaisverojalanjälki vuodelta 2019 oli 179,4 milj. euroa. Eniten veroja maksoi Tampereen Sähkölaitos -konserni.

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2019 on esitetty liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Kalervo Kummolan ollessa poissa kokouksesta, varapuheenjohtaja Pekka Salmi toimi asian aikana kokouksen puheenjohtajana.

Matti Helimo saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola otti roolinsa puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.