Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.8.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 68 Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2020 työsuunnitelman tarkistus 

TRE:199/00.00.03/2020

Valmistelija

 • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä.

Konsernijaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää

 1. tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen
 2. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin
 3. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen
 4. vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta
 5. ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
 6. esitysten valmistelusta tytäryhtiöiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja myymisestä
 7. yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
 8. lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
 9. kaupungin kannan antamisesta konserniyhteisöjen merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos -konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden myyntiä, josta päättää valtuusto
 10. konserniyhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myyntiä koskevien esitysten tekemisestä
 11. osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden myynnistä
 12. liikelaitosten organisointia koskevista linjauksista.


Konsernijaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset pidetään Tammerkoski-salissa klo 13.00 alkaen ellei muuta ilmoiteta.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Kaupunginhallituksen konsernijaostolle laaditaan suuntaa antava työsuunnitelma vuosittain ja sitä tarkistetaan vuoden aikana. Työsuunnitelmassa esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan tarvittaessa muita konsernijaoston tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvia asioita.

Alkuvuodesta 2020 hyväksyttyyn työsuunnitelmaan on tullut joitakin muutoksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2020 tarkistettu työsuunnitelma hyväksytään.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2020 tarkistettu työsuunnitelma hyväksyttiin liitteeseen korjatuin muutoksin. Lisäksi päätettiin kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitämisestä 22.9., jotta suunnitellut asiat saadaan käsiteltyä sujuvasti.

Kokouskäsittely

Asiasta käytiin keskustelu.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola totesi, että keskustelun aikana oli tehty muutosehdotus kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitämisestä 22.9., jotta suunnitellut asiat saadaan käsiteltyä sujuvasti. Tämä muutosehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola totesi, että keskustelun aikana oli tehty seuraavat muutosehdotukset työsuunnitelmaan:

15.9. kokouksessa käsitellään

1. Keskeisten tytäryhteisöjen talouskatsaus 8/2020
2. Toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2021 (liikelaitokset ja tytäryhteisöt)
3. Omistajastrategian päivitys nimettyjen yhtiöiden osalta
4. Konserniyhteisöihin liittyvät päätösasiat

22.9. kokouksessa käsitellään

1. Tiedoksi merkittävät asiat
a. Tilannekatsaus Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimintaan ja talouteen
b. Tilannekatsaus Tampereen Vuokratalosäätiö Oy:n toimintaan ja talouteen
c. Tilannekatsaus Tampereen Palvelukiinteistöt Oy ja Tredu-Kiinteistöt Oy:n
toimintaan ja talouteen
d. Tilannekatsaus Tuomi Logistiikka Oy:n toimintaan ja talouteen
e. Tilannekatsaus Tampere-talo Oy:n toimintaan ja talouteen

6.10. kokouksessa käsitellään

1. Selvitys Tampereen vesihuollon organisoimiseksi
2. Osallistuminen Tavase Oy:n osakeantiin
3. Konserniyhteisöihin liittyvät päätösasiat
4. Tiedoksi merkittävät asiat
a. Tilannekatsaus Tampereen Raitiotie Oy:n toimintaan ja talouteen
b. Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen

10.11. kokouksessa käsitellään

1. Konsernijaoston kokousajat vuonna 2021
2. Omistajastrategian päivitys nimettyjen yhtiöiden osalta
3. Tampereen kaupungin työterveyspalveluiden järjestäminen ja Tullinkulman
Työterveys Oy:n toimintamuoto
4. Konserniyhteisöihin liittyvät päätösasiat
5. Tiedoksi merkittävät asiat
a. Tilannekatsaus Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan ja talouteen

15.12 kokouksessa käsitellään

1. Omistajastrategian päivitys nimettyjen yhtiöiden osalta
2. Konserniyhteisöihin liittyvät päätösasiat
3. Tiedoksi merkittävät asiat
a. Tilannekatsaus Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja Tavase Oy:n toimintaan ja
talouteen

Lisäksi syksyn kokouksissa otetaan tarkasteluun Tampereen kaupungin ei voittoa tavoittelevien yhteisöjen säännöt.

Nämä muutosehdotukset olivat saaneet kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotukset hyväksyä yksimielisesti. Koska jaosto oli yksimielinen, muutosehdotukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Mia Helin, Ritva Vakkuri, Riikka Viitaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)