Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 114 Jäsenen nimeäminen Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 

TRE:7399/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaostossa 31.8.2021 § 87 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen uudeksi jäseneksi eronneen Jouni Markkasen tilalle valittiin Ari Kaperi. Markkasen eron syynä oli hänen valinta kaupunginhallitukseen. Samassa pykälässä päätettiin, että Vilusen Rinne Oy:öön ei nimetä uutta hallitusjäsentä eronneen Jouni Markkasen tilalle. Tarkoitus oli jatkaa kuuden hengen hallituksella kevään 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vilusen Rinne Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava seitsemän hengen hallitus, joten käytännössä kaupungilla yhtiön ainoana osakkeenomistajana on vaihtoehtoina joko täydentää hallitusta yhdellä jäsenellä tai muuttaa yhtiöjärjestystä hallitusjäsenten lukumäärän osalta.

KTM Ari Kaperi on toiminut pitkään pankkialalla, viimeksi Nordean varatoimitusjohtajana ja Suomen pankkitoimintojen johtajana. Hänellä on erittäin vankka ja monipuolinen osaaminen hallitustehtäviä ja kuntalain 47 §:n edellytyksiä ajatellen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Vilusen Rinne Oy hallituksen jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-​2022 alkaen 1.1.2022 nimetään Ari Kaperi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ari Kaperi, Satu Eskelinen/VTS, Isto Jortikka/VTS, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.