Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 115 Jäsenten nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 2022-2023 

TRE:7025/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Teatterikesä ry:n toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl pyytää 7.10.2021 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi ehdokasta erovuoroisten jäsenten tilalle Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 1.11.2021 - 31.10.2023.

Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joista Tampereen kaupunki nimeää kuusi. Kaupungin nimeämistä ehdokkaista erovuorossa ovat Joni Lehtimäki ja Jussi Kareinen. Erovuoroisten lisäksi Tampereen nimeäminä hallituksessa ovat Marko Kallio, Tommi Silvennoinen, Aku-Paulus Sajakorpi ja Riitta Ollila.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Teatterikesä ry:n hallituksen jäsenehdokkaiksi kaudelle 1.11.2021 - 31.10.2023 nimetään _________ ja _________.

Päätös

Tampereen Teatterikesä ry:n hallituksen jäsenehdokkaiksi kaudelle 1.11.2021 - 31.10.2023 nimettiin Kaisa Vatanen ja Ella Näsi.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Lauri Lyly ehdotti Tampereen Teatterikesä ry:n hallituksen jäsenehdokkaaksi Kaisa Vatasta.

Olga Haapa-aho esitti jäsenehdokkaaksi Ella Näsiä.

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotusten saamaa kannatusta ja totesi niiden tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Hanna Rosendahl/Tampereen Teatterikesä ry, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.