Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.1.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 8 Jäsenten sekä varajäsenten nimeäminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS:in valtuuskuntaan vuosille 2021-2022 

TRE:7647/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS pyytää 15.12.2020 päivätyllä kirjeellään kaupunkia nimeämään TOASin valtuuskuntaan varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2021-2022.

Valtuuskuntaan kuuluu kaksi kaupungin valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Seuraava valtuuskunnan kokous pidetään huhtikuussa 2021.

Päättyvällä kaudella kaupungin nimeäminä jäseninä TOASin valtuuskunnassa ovat toimineet Tuomas Karvonen henkilökohtaisena varajäsenenään Hanna Ojaniemi sekä Inna Rokosa henkilökohtaisena varajäsenenään Oscar Lindvall.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2021-2022 nimetään ________ ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ________ sekä ________ ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ________.

Päätös

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2021-2022 nimetään Tiina Heikkinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Markus Halla-aho sekä Inna Rokosa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Rasmus Keinänen.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2021-2022 nimettäväksi Tiina Heikkistä ja Inna Rokosaa sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Markus Halla-ahoa ja Rasmus Keinästä. Ehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdokkaat hyväksyä yksimielisesti. Koska jaosto oli yksimielinen, Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskuntaan vuosille 2021-2022 nimetään Tiina Heikkinen ja Inna Rokosa sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Markus Halla-aho ja Rasmus Keinänen.

Tiedoksi

TOAS, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.