Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.5.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 53 Ohje osingonjaosta eräiden tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille yhtiökokouksissa 2020 

TRE:3110/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa tytäryhtiöiden osingonmaksuille asetettiin vaativat tavoitteet. Osinkoja tavoitellaan yhteensä 32,7 milj. euron edestä, mistä tytäryhtiöiden osuus on 31,6 milj. euroa ja osakkuusyhtiöiden osuus on 1,1 milj. euroa. Konsernijaosto käsitteli 18.9.2019 § 108 vuoden 2020 talousarviossa asetettavia yhtiöiden ja säätiöiden tavoitteita. 

Koronapandemia vaikuttaa usean konserniyhtiön toimintaan negatiivisesti. Osinkotavoitteita sisältäneistä yhtiöistä tällaisia ovat Särkänniemi Oy ja Finnpark Oy.

Särkänniemen kauden avaus ja sen muoto ovat edelleen kovasti auki. Suuri kysymysmerkki on myös ihmisten käyttäytyminen, vaikka huvipuisto avautuisikin, ja on hyvin todennäköistä, että vuodesta tulee tappiollinen.

Finnparkin pysäköintiliiketoiminnan volyymit ovat romahtaneet ja liiketilojen vuokrauksessa on ollut pakko tehdä joustoja. Yhtiön tulos tullee jäämään nollan tuntumaan.

Samalla kummallakin yhtiöllä on lähitulevaisuuden suunnitelmissa merkittäviä investointeja, jotka edellyttävät rahaa ja pääomia. Osingonmaksun vaatiminen näissä olosuhteissa ei ole pitkällä tähtäimellä osakkeenomistajan edun mukaista ja siitä on tarpeen pidättäytyä vuonna 2020.

Talousarvion mukaisesta 32,7 milj. euron osinkotavoitteesta jäätäisiin tämän esityksen mukaisin toimin arviolta 30,1 milj. euroon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kuntalain 46 §:n mukaisesti yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan päättämään nollaosingosta Finnpark Oy:n ja Särkänniemi Oy:n varsinaisissa yhtiökokouksissa 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merve Caglayan poistui kokouksesta asian päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

omistajaohjaus, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, sisäinen tarkastus, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.