Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.5.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 52 Palvelujen ennakko-ostot Oy Runoiljan tieltä vuonna 2020 

TRE:3295/00.01.06/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oy Runoilijantie omistaa höyrylaiva Tarjanteen, jolla se tarjoaa asiakkaille erilaisia risteilyitä Näsijärvellä. Tarjanne täyttää kuluvana vuonna 112 vuotta. Tampereen kaupunki on yhtiön suurin osakas 72,58 prosentin omistusosuudella ja muita merkittäviä osakkaita ovat Virrat sekä Ruovesi. Lisäksi yhtiöllä on lukuisa joukko pienosakkaita.

Yhtiön liikevaihto on viimeisen seitsemän vuoden aikana vaihdellut 214 000 - 298 000 euron välillä ja nettotulos on vuosia 2017 ja 2018 lukuun ottamatta ollut negatiivinen. Viimeksi päättyneellä tilikaudella 2019 liikevaihtoa kertyi 267 000 euroa ja nettotulos oli 6 000 euroa. Risteilypalveluita osti kauden aikana 4 456 asiakasta. Taseen loppusumma oli 308 000 euroa ja merkittävin omaisuuserä oli luonnollisesti höyrylaiva Tarjanne. Oma pääoma on pääomistajien aikaisempien sijoitusten johdosta korkea 299 000 euroa eikä yhtiöllä ole korollista velkaa.

Korona-pandemiasta huolimatta yhtiö suunnittelee purjehduskauden aloittamista. On toki tällä hetkellä epäselvää, missä laajuudessa ja millä asiakasmäärällä se voidaan toteuttaa, kauanko rajoitukset ovat voimassa ja miten asiakaskäyttäytyminen on muuttunut. Koska höyrylaivaliikenteen harjoittaminen edellyttää tiettyjen toimintojen ylläpitoa ja niistä aiheutuvien kustannusten maksamista, on varsin todennäköistä että alkavan kesän risteilytoiminta jää tappiolliseksi.

Jotta yhtiön toiminta saataisiin turvattua poikkeusaikojenkin ylitse, tulee pääomistajien tukea yhtiötä taloudellisesti. Muista omistajista Ruovesi ja Virrat ovat neuvotelleet yhtiön kanssa avoimista ennakko-ostoista yhtiöltä lahjakortin omaisesti yhteensä 21 000 eurolla. Yhtiö esittää, että Tampereen kaupunkikin ostaisi palveluita ennakkoon 30 000 eurolla. Ostot auttavat yhtiötä ennen kaikkea maksuvalmiuden turvaamisessa vaikean kauden ylitse ja ostot voidaan käyttää kaupungin harkitsemassa muodossa myöhemmin, kun olosuhteet sen sallivat.

Edellisen kerran kaupunki suoritti vastaavia hankintoja yhtiöltä yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtajan päätöksellä 31.5.2017 § 17 Risteilypakettikokonaisuuden tilaaminen Runoilijantie Oy:ltä (TRE:3936/02.07.01/2017).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Oy Runoilijan tieltä ostetaan vuonna 2020 kohdentamattomia risteilypalveluja ennakkoon 30 000 eurolla.

Ostot maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, sisäinen tilaus 20041.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Talousjohtaja Jukka Männikkö:
Kaupunginhallituksen vuoden 2020 vuosisuunnitelmassa on varattu 152 000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan mukaan. Määrärahaa on jäljellä 145 000 euroa.

Tiedoksi

Oy Runoiljan tie, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, tupa/talous, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.