Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.5.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 51 Selvitys konsernin keskeisten tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä 

TRE:3080/00.05.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja. Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisen valvonnan ja  riskienhallinnan asianmukaisuudesta lainsäädännön ja konserniohjeen mukaisesti.

Kuntalain mukaan konsernijohdon tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Tampereen kaupunki seuraa omistajana tytäryhteisöille asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja säännöllisesti. Yhtiöiden johtoa tavataan tilivuoden aikana omistajakeskusteluissa, minkä lisäksi useiden yhtiöiden toimintaa arvioidaan konsernijaoston käsittelemissä yhtiökohtaisissa tilannekatsauksissa. Omistajakeskusteluissa käsitellään mm. riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa sekä toteutusta.

Omistajaohjaus on kerännyt tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmat ja tiedot suunnitelmien käsittelystä yhteisöjen hallituksissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että yhtiöt päivittävät riskienhallintasuunnitelmansa vuosittain, osa kahdesti vuodessa. Pääsääntöisesti kaikki yhteisöt ovat hyväksyneet voimassa olevat riskienhallintasuunnitelmansa vuonna 2019.

Sisäisen valvonnan ja ennen kaikkea sisäisen tarkastuksen toteutuksessa on yhtiökohtaisia eroja. Useat, mutta eivät kaikki keskeiset yhtiöt käyttävät sisäisessä tarkastuksessa ulkopuolista palveluntuottajaa, joka toteuttaa sisäisen tarkastuksen erillisen tarkastussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmat ovat yhtiöiden hallitusten tai hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymiä.

Pykälän liitteenä on esimerkinomaisesti kaksi riskienhallintasuunnitelmaa ja yksi sisäisen tarkastuksen suunnitelma, jotka ovat salaisia julkisuuslain 24 §:n kohdan 20 perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Selvitys konsernin keskeisten tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.

Päätös

Selvitys konsernin keskeisten tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä merkitään tiedoksi. Kehotetaan tytäryhtiöitä, jotka eivät vielä ole järjestäneet sisäisestä tarkastusta ulkopuolisen toimesta tekemään näin.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseensa seuraavan ponnen:

"Kehotetaan tytäryhtiöitä, jotka eivät vielä ole järjestäneet sisäisestä tarkastusta ulkopuolisen toimesta tekemään näin."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)