Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 26.5.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 49 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset 

TRE:3084/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Talent Vectia Oy toteutti konsernijaoston toimeksiannosta Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikön koordinoimana kaupunkikonsernitasoisen työhyvinvointikyselyn. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille räätälöidyn yhteisen kyselyn tavoitteena oli omistajaohjausnäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva kaupunkikonsernin työhyvinvoinnista. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan tytäryhteisöjen liiketoimintalähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja koko Tampereen kaupunkikonsernin johtamista.

Kysely toteutettiin 21 tytäryhteisössä sähköisenä kyselynä 28.10.2019 - 3.4.2020. Tampereen Särkänniemi Oy:n kyselyn oli sovittu alkavaksi 8.4.2020, mutta covid-19-pandemia muutti tilanteen. Särkänniemen kysely toteutetaan myöhemmin vuoden 2020 aikana, kun henkilöstö palaa töihin.

Työhyvinvointikysely toteutettiin nyt kolmannen kerran. Edellisen kerran työhyvinvointiselvitys on tehty tytäryhteisöissä keväällä 2017 ja syksyllä 2018.

Nyt toteutettuun kyselyyn vastasi 1 785 henkilöä. Vastausprosentti oli 66. Yhteensä 16 yhteisössä vastausprosentti ylitti 66 prosenttia.

Yleishuomiona voidaan todeta, että työhyvinvoinnin kokonaistilanne on parantunut Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä. Tutkimuksen mukaan työhyvinvointi-indeksi nousi yhdeksässä yhteisössä aiempaan vuoden 2018 tutkimukseen verrattuna. Kuudessa yhteisössä tilanne säilyi ennallaan ja kolmessa laski. Kolmessa yhteisössä ei ole vertailupohjaa aiempaan, koska yhtiöt ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2018 jälkeen.

Työhyvinvointi-indekseissä esimiestyö on kehittynyt eniten. Kahta organisaatiota lukuun ottamatta kaikissa organisaatioissa kyseinen indeksi on noussut tai pysynyt ennallaan edellisestä mittauksesta. Monessa organisaatiossa esimiestyön kehittämiseen on käytetty voimavaroja. Esimiehiltä toivotaan kysyvää ja kuulevaa otetta, säännöllisempää palautteen antamista ja kykyä innostamiseen ja kannustamiseen.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan parhaat tulokset saavutetaan systemaattisella kehittämisellä. He suosittelevat, että jatkossa kiinnitetään työhyvinvoinnin mittaamisen ja kyselyn tulostason lisäksi enemmän huomiota kehittämistoimien toteuttamiseen sekä edistymisten seurantaan ja niistä viestimiseen.

Tytäryhteisökohtaisia työhyvinvointiprofiileja koskeva liite on salainen julkisuuslain 24 §:n kohtien 17 ja 20 perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi.

Päätös

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi. Hyvinvointikyselyn indeksit ja yhteenvedot lähetetään tiedoksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenille.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Talent Vectian Oy:n johtaja Petri Leinolle, konsultti Hanna Rainiolle ja konsultti Virve Kaupille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Pekka Salmi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Kirsi Kaivonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola teki seuraavan lisäponsiehdotuksen: "Hyvinvointikyselyn indeksit ja yhteenvedot lähetetään tiedoksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenille."

Sinikka Torkkola kannatti ehdotusta.

Lisäponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)